REGULAMIN AIRO SPACE KIDS

Sala Zabaw AIRO SPACE KIDS (dalej jako „Airo Space Kids”) jest miejscem zabawy tych, którzy są dla nas wszystkich najważniejsi – Dzieci. Przestrzeganie niniejszego Regulaminu stanowi niezbędny warunek zapewnienia im bezpiecznej i niezapomnianej zabawy, dlatego niezwykle ważne jest zapoznanie się z jego treścią.

 

§ 1

Informacje ogólne

 1. Podmiotem prowadzącym Airo Space Kids jest Fun Lab spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łopuszańska 22, 02 – 220 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000633427, NIP: 5223070000, REGON: 365242230, o kapitale zakładowym 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych), zwany dalej „Zarządzającym”.
 2. Zarządzający świadczy na rzecz Klientów usługi obejmujące wyłącznie udostępnienie Airo Space Kids do korzystania zgodnie z jej przeznaczeniem.
 3. Niniejszy Regulamin reguluje zasady obowiązujące wszystkie osoby przebywające na terenie Airo Space Kids, zwane dalej jako ”Klienci”. Klientami są Dzieci, Rodzice, Opiekunowie (osoby pełnoletnie) oraz Osoby Towarzyszące.
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być uzupełniane treścią innych regulaminów, z którymi Klient ma obowiązek się zapoznać, w szczególności treścią instrukcji i zasad korzystania z poszczególnych atrakcji lub stref znajdujących się na terenie Airo Space Kids. W przypadku wprowadzenia regulaminów szczegółowych postanowienia niniejszego Regulaminu pozostają w mocy i nadal są wiążące.
 5. Wejście na teren Airo Space Kids jest równoznaczne z zapoznaniem się i pełną akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu, regulaminów szczegółowych oraz Cennika. Treść regulaminu dostępna jest w recepcji Airo Space Kids oraz na www.airo.fun.

 

§ 2

Zasady Płatności

 1. Korzystanie z Airo Space Kids jest odpłatne. Wysokość opłat za bilet wstępu określona jest w Cenniku Airo Space Kids, zwanym dalej „Cennikiem”.
 2. Cennik dostępny jest w recepcji Airo Space Kids oraz na stronie internetowej www.airo.fun.
 3. Sprzedaż biletów prowadzona jest wyłącznie stacjonarnie.
 4. Klient zobowiązany jest zachować dowód zakupu biletu (paragon, fakturę) do czasu opuszczenia obiektu.
 5. Ze względów bezpieczeństwa i z uwagi na komfort naszych Klientów liczba osób mogących jednocześnie korzystać z Airo Space Kids jest ograniczona do 150 Dzieci. W przypadku przekroczenia powyższego limitu sprzedaż biletów zostanie wstrzymana.
 6. Bilet zapisywany jest na elektronicznej bransoletce RFID, zwanej dalej „Bransoletką”. Istnieje możliwość zapisania kilku biletów na jednej Bransoletce.
 7. Wraz z Bransoletką Klientom wydawane są papierowe opaski, których kolor zależy od charakteru wizyty (klient indywidualny, gość urodzinowy, grupa zorganizowana, impreza zorganizowana). Klienci zobowiązani są nosić opaski podczas całego pobytu w Airo Space Kids.
 8. Bilety uprawniają do pobytu w Airo Space Kids w określonym czasie wykupionym przez Klienta.
 9. Czas pobytu liczony jest od momentu wydania bransoletki Klientowi do momentu zdania bransoletki przez Klienta. Po zakończeniu korzystania z Airo Space Kids Klient zobowiązany jest do zwrotu Bransoletki w recepcji. W przypadku zapisania na jednej Bransoletce kilku biletów i zakończenia korzystania z Airo Space Kids przez niektóre osoby Klient zobowiązany jest poinformować o tym w recepcji.
 10. Bransoletka jest przypisywana do indywidualnego Klienta. Zabrania się udostępniania lub przekazywania Bransoletki innym Klientom lub osobom trzecim.
 11. Za zgubienie, uszkodzenie lub zniszczenie Bransoletki naliczona zostanie opłata w wysokości 50 zł.
 12. W przypadku przekroczenia czasu pobytu opłaconego z góry przez Klienta, za każdą dodatkową minutę pobrana zostanie opłata w kwocie określonej w Cenniku.
 13. W przypadku niewykorzystania biletu, jak również niewykorzystania opłaconego czasu, nie przysługuje zwrot całości, ani części ceny.
 14. Istnieje możliwość kupienia karnetów uprawniających do wielokrotnego wejścia na Airo Space Kids zgodnie z Cennikiem. Karnety są imienne i ważne przez miesiąc od dnia zakupu. Okazanie Karnetu jest warunkiem koniecznym wydania Bransoletki. W przypadku zagubienia Karnetu wydaje się jego duplikat za opłatą 20 zł. W przypadku niewykorzystania Karnetu nie zwraca się całości, ani części ceny.

 

§ 3

Zasady wejścia na teren Airo Space Kids

 1. Airo Space Kids przeznaczona jest wyłącznie dla Dzieci w wieku od 0 do 13 lat.
 2. Dzieci, które nie ukończyły 4 lat mogą korzystać z Airo Space Kids wyłącznie pod opieką Rodzica lub Opiekuna.
 3. Dzieci, które ukończyły 4 lata mogą korzystać z Airo Space Kids pod opieką Rodzica lub Opiekuna albo samodzielnie, jednakże pod warunkiem udzielenia przez Rodzica lub Opiekuna uprzedniej pisemnej zgody, dalej zwanej „Zgodą”.
 4. Pod opieką Rodzica lub Opiekuna może jednocześnie przebywać na terenie Airo Space Kids maksymalnie 15 Dzieci.
 5. Określenie wieku Dziecka nastąpi w oparciu o datę urodzin ustaloną zgodnie z oświadczeniem Rodzica lub Opiekuna, zaś w razie powzięcia przez Personel wątpliwości, co do prawdziwości oświadczenia, na podstawie dowodu osobistego, paszportu lub innego okazanego dokumentu.
 6. Zgoda może być udzielona jedynie na udostępnionym przez Zarządzającego formularzu i musi być podpisana przez Rodzica lub Opiekuna dziecka. Formularz Zgody musi zostać wypełniony każdorazowo przy zakupie biletu dla Dziecka.
 7. Zgoda niepełna lub nieczytelna lub niezawierająca podpisu Rodzica lub Opiekuna jest nieważna i nie będzie przyjmowana przez Personel.
 8. Korzystanie z Airo Space Kids przez Dziecko na podstawie Zgody odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Rodzica lub Opiekuna.
 9. Dzieci mogą korzystać z Airo Space Kids samodzielnie na podstawie Zgody maksymalnie 180 minut. Po upływie tego czasu Rodzic lub Opiekun zobowiązany jest stawić się i osobiście skontrolować stan dziecka.
 10. W przypadku nieusprawiedliwionego przekroczenia czasu maksymalnego, o którym mowa w ust. 9, może zostać naliczona opłata dodatkowa w kwocie 200 zł.
 11. Osobami uprawnionymi do bezpłatnego wejścia do Airo Space Kids razem z Dzieckiem są wyłącznie Rodzice, Opiekunowie oraz Osoby Towarzyszące.
 12. Rodzic lub Opiekun samodzielnie oraz na własne ryzyko i odpowiedzialność podejmuje decyzję o korzystaniu przez Dziecko z atrakcji oferowanych w Airo Space Kids uwzględniając możliwości, umiejętności i stan zdrowia Dziecka oraz wynikające z nich ograniczenia i zagrożenia, w szczególności mając na uwadze ryzyko powstania urazów i kontuzji.
 13. Rodzic lub Opiekun zobowiązany jest do zapoznania Dziecka z informacjami zawartymi w niniejszym Regulaminie uwzględniając stopień jego rozwoju oraz zdolności percepcyjne, intelektualne i fizyczne.
 14. Dzieci z jakimikolwiek problemami zdrowotnymi, u których wysiłek fizyczny może choćby potencjalnie zagrażać ich życiu lub zdrowiu, z uwagi na swoje bezpieczeństwo nie powinny korzystać z atrakcji Airo Space Kids.
 15. Przed wejściem do Airo Space Kids Klienci zobowiązani są zostawić odzież wierzchnią, obuwie, plecaki, torby oraz inne przedmioty, których wniesienie do Airo Space Kids jest niedozwolone.  Zabrania się pozostawiania w szafkach rzeczy wartościowych, w szczególności pieniędzy, kart kredytowych, biżuterii, zegarków, kluczy, telefonów.
 16. Wejście na teren Airo Space Kids dozwolone jest w ubraniu umożliwiającym swobodną i bezpieczną zabawę, w szczególności z opróżnionymi kieszeniami, bez żadnych ostrych oraz luźnych elementów mogących sprawiać problemy lub stwarzać niebezpieczeństwo podczas zabawy.
 17. Zarządzający zastrzega prawo do odmowy wstępu na teren Airo Space Kids według własnego uznania, bez jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zarządzającego.

 

 

§ 4

Ogólne zasady korzystania z Airo Space Kids

 1. Zarządzający i Personel nie świadczą indywidualnej opieki nad Dziećmi przebywającymi na terenie Airo Space Kids.
 2. Korzystanie przez Dzieci z Airo Space Kids odbywa się za zgodą i na wyłączną odpowiedzialność Rodzica lub Opiekuna.
 3. W czasie korzystania z Airo Space Kids należy bezwzględnie stosować się do zaleceń i instrukcji udzielanych przez Personel. Osoby niestosujące się do tych zaleceń, a także osoby naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu, regulaminów szczegółowych lub zakłócające porządek mogą zostać wyproszone z Airo Space Kids bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów i jakiegokolwiek odszkodowania z tego tytułu.
 4. W strefie Airo Space Kids wydzielonej wykładziną każdy Klient może przebywać wyłącznie w skarpetkach. Wchodzenie w butach lub boso jest bezwzględnie zakazane.
 5. Spożywanie jedzenia oraz napojów dozwolone jest jedynie w AIRO CAFE.
 6. Na terenie Airo Space Kids istnieje bezwzględny zakaz:​​
  1. wnoszenia lub posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, narkotyków, środków odurzających oraz wszelkich przedmiotów mogących spowodować zagrożenie dla życia lub zdrowia osób przebywających na terenie Airo Space Kids,
  2. wnoszenia i spożywania wszelkiego rodzaju napojów alkoholowych,
  3. wnoszenia i spożywania własnego jedzenia i napojów, wyłączając posiłki o specjalnym przeznaczeniu ze względu na wiek lub stan zdrowia Klienta;
  4. palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych,
  5. spożywania jedzenia oraz napojów kupionych w AIRO CAFE w miejscach do tego nieprzeznaczonych,
  6. żucia gum podczas zabawy,
  7. nieobyczajnego zachowania, używania wulgarnych i obraźliwych słów,
  8. wprowadzania zwierząt.
 7. Zabrania się korzystania z Airo Space Kids niezgodnie z jego przeznaczeniem.
 8. Wchodzenie na strefy i atrakcje znajdujące się w Airo Space Kids oraz wychodzenie z niej może odbywać się tylko w miejscach do tego przystosowanych.
 9. 9.  Dzieci agresywne, niszczące zabawki lub elementy wyposażenia lub zakłócające zabawę innych Dzieci, będą wypraszane z Airo Space Kids. W takim wypadku nie należy się zwrot opłat za bilety, a Rodzic lub Opiekun zobowiązani będą do pokrycia kosztów zniszczeń lub uszkodzeń.
 10. Niedozwolone jest przebywanie na terenie Airo Space Kids lub korzystanie z infrastruktury obiektu przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W przypadku stwierdzenia przez Personel obiektu u danej osoby stanu wskazującego na spożycie alkoholu, bądź innego środka odurzającego, osoba taka zostanie wyproszona.
 11. Każdy Klient ma obowiązek niezwłocznego zgłaszania Personelowi Airo Space Kids wszelkich naruszeń Regulaminu i innych niebezpiecznych zachowań pozostałych Klientów.
 12. Informację o wypadku mającym miejsce na terenie Airo Space Kids, jak również potrzebę udzielenia pierwszej pomocy można zgłaszać do każdego pracownika Airo Space Kids.  W takim wypadku Personel Airo Space Kids niezwłocznie udzieli pierwszej pomocy przedmedycznej oraz w razie potrzeby wezwie pomoc medyczną.

 

§ 5

Strefa Malucha

 1. Strefa Malucha znajdująca się na antresoli Airo Space Kids przeznaczona jest dla dzieci w wieku 0-4 lata.
 2. Dzieci korzystające ze Strefy Malucha muszą pozostawać pod opieką osób pełnoletnich. Personel nie zapewnia opieki nad dziećmi korzystającymi ze Strefy Malucha.    
 3. Ze Strefy Malucha należy korzystać wyłącznie w skarpetach lub rajstopach.
 4. Ze Strefy Malucha może korzystać jednocześnie nie więcej niż 15 Dzieci i nie więcej niż 15 osób dorosłych. Personel jest zobowiązany do czuwania nad ilością osób przebywających w tej strefie.

§ 6

Gokarty

 1. W Airo Space Kids udostępnione są do użytku dla dzieci elektryczne samochody uruchamiane za pomocą żetonów (dalej „Gokarty”).
 2. Z Gokartów mogą korzystać Dzieci, które mają co najmniej 100 cm wzrostu.
 3. Żetony dostępne są u Personelu Sali Zabaw.
 4. Cena biletu obejmuje dwa darmowe żetony na Gokarty. Dodatkowe żetony są odpłatne zgodnie z Cennikiem.
 5. Na torze gokartowym może przebywać jednocześnie nie więcej niż 5 Dzieci korzystających z Gokartów.
 6. Zakazane jest przebywanie na torze gokartowym poza Gokartem.
 7. W jednym Gokarcie może przebywać jedno Dziecko.
 8. W przypadku niewłaściwego zachowania na torze gokartowym, stwarzania chociażby potencjalnego zagrożenia, uniemożliwiania korzystania z Gokartów innym osobom Personel ma prawo wyproszenia dziecka z toru gokartowego.
 9. W przypadku awarii Gokartów należy niezwłocznie zgłosić problem do Personelu.
 10. Dodatkowe zasady użytkowania umieszczone są w regulaminie szczegółowym znajdującym się przy atrakcji.

§ 7

Strefa Interaktywna

 1. W Airo Space Kids znajduje się Strefa z interaktywnymi ekranami, piaskownicą z piaskiem kinetycznym, piaskownicą z projektorem, tablicami manipulacyjnymi itp. (dalej „Strefa Interaktywna”).
 2. Atrakcji znajdujących się w Strefie Interaktywnej należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem. W przypadku niewłaściwego zachowania w Strefie Interaktywnej, niszczenia znajdujących się w niej atrakcji, stwarzania chociażby potencjalnego zagrożenia, uniemożliwiania korzystania z atrakcji innym osobom Personel ma prawo wyproszenia dziecka ze Strefy Interaktywnej.
 3. W przypadku awarii atrakcji znajdujących się w Strefie Interaktywnej należy niezwłocznie zgłosić problem do Personelu.
 4. Dodatkowe zasady użytkowania umieszczone są w regulaminie szczegółowym znajdującym się przy atrakcji.

§ 8

Małpi Gaj

 1. W części, w której znajdują się zjeżdżalnie, basen z kulkami, drabinki, liny, trampoliny i inne przeszkody (dalej „Małpi Gaj”) należy zachować szczególną ostrożność ze względu na dużą ilość Dzieci korzystających z ww. atrakcji.
 2. Zabrania się skakania do basenu z kulkami, wynoszenia kulek z basenu, zjeżdżania ze zjeżdżalni głową w dół i na brzuchu, wchodzenia na zjeżdżalnię od dołu, skakania ze zjeżdżalni oraz każdego innego nieprawidłowego użytkowania zjeżdżalni.
 3. Na trampolinie może znajdować się w jednym czasie tylko jedno Dziecko.
 4. W Małpim Gaju, w strefie z trampolinami znajdującej się nad salkami urodzinowymi, może znajdować się równocześnie nie więcej niż 35 Dzieci i nie więcej niż 35 osób dorosłych. Personel jest zobowiązany do czuwania nad ilością osób przebywających w tej strefie.      
 5. Zabrania się wchodzenia po konstrukcjach atrakcji nieprzeznaczonych do zabawy dla Dzieci, znajdujących się w Małpim Gaju.
 6. Czerwona zjeżdżalnia przeznaczona jest dla dzieci, które ukończyły 7 lat.
 7. Korzystanie z czerwonej i czarnej zjeżdżalni jest możliwe wyłącznie pod nadzorem i zgodnie z instrukcjami Personelu.
 8. Na jednym pontonie może zjeżdżać tylko jedno Dziecko.
 9. Zabrania się przenoszenia pontonów przeznaczonych do zjeżdżania na zjeżdżalni poza miejsca wyznaczone do ich przechowywania i składowania. Z pontonów można korzystać jedynie na zjeżdżalni do tego przeznaczonej.
 10. Zabrania się skakania na kołach oraz wykorzystywania ich w innych celach poza zjeżdżaniem ze zjeżdżalni.
 11. Dodatkowe zasady użytkowania umieszczone są w regulaminie szczegółowym znajdującym się przy atrakcji.

 

§ 9

Odpowiedzialność

 1. Korzystanie z Airo Space Kids wiąże się z ryzykiem powstania urazów lub uszkodzeń ciała oraz mienia. Klienci korzystają z infrastruktury Airo Space Kids na własną odpowiedzialność lub odpowiedzialność Rodzica lub Opiekuna. W szczególności Dzieci, które mają jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne oraz Dzieci niepełnosprawne korzystają z obiektu wyłącznie na odpowiedzialność Rodzica lub Opiekuna.
 2. Zarządzający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody Klientów, w tym zwłaszcza urazy lub uszkodzenia ciała oraz mienia, jak również za ich skutki.
 3. Zarządzający nie odpowiada za wszelkie szkody powstałe wskutek korzystania z infrastruktury obiektu niezgodnie z regulaminami, wskazaniami i poleceniami Personelu, czy też z wyłącznej winy Klientów obiektu.
 4. Zarządzający, ani Personel nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za rzeczy zgubione lub pozostawione na terenie obiektu, jak również w jego otoczeniu.
 5. Zarządzający, ani Personel nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni.
 6. Rodzice lub Opiekunowie w ramach obowiązku nadzoru odpowiadają za wszelkie szkody przez nich spowodowane, jak również spowodowane przez Dzieci pozostające pod ich opieką.
 7. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Airo Space Kids będące skutkiem siły wyższej lub wywołane okolicznościami niezależnymi od Zarządzającego, w szczególności wynikające z przerwy w dostawie prądu.
 8. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za niezapoznanie się przez Klientów z niniejszym Regulaminem oraz regulaminami szczegółowymi.

 

§ 10

Monitoring i Ochrona Danych Osobowych

 1. Airo Space Kids jest monitorowane. Obraz z kamer jest rejestrowany dla zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa i jedynie w tym celu przetwarzane są dane osobowe Klientów tj. ich wizerunek.
 2. Klienci Airo Space Kids wchodząc na jej teren wyrażają zgodę na rejestrację ich wizerunku podczas pobytu na terenie Airo Space Kids.
 3. Administratorem danych osobowych jest Fun Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 22, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000633427, kapitał zakładowy 100.000 zł, NIP: 5223070000.
 4. Dane osobowe Klientów, o których mowa w niniejszym paragrafie, przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa na Airo Space Kids na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”).
 5. Dane osobowe Klientów, o których mowa w niniejszym paragrafie, będą przechowywane przez okres 14 dni lub przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.
 6. Dane osobowe Klientów, o których mowa w niniejszym paragrafie, nie będą udostępnione podmiotom trzecim w celu przetwarzania.
 7. Klienci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz w zależności od praw przysługujących im na mocy RODO - prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.
 8. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).
 9. Podane dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 10. Klientom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznam, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO.
 11. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych i przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku Klientów przez osoby trzecie w związku z rejestrowaniem lub upublicznianiem (np. w mediach społecznościowych) wizerunku Klientów przez te osoby.

 

§ 11

Zasady uzupełniające

 1. Zewnętrzny parking jest parkingiem bezpłatnym, niestrzeżonym. Pozostawienie pojazdu na parkingu odbywa się na wyłączne ryzyko i wyłączną odpowiedzialność Klientów. Korzystanie z parkingu nie jest równoznaczne z zawarciem z Zarządzającym umowy przechowania. Zarządzający nie odpowiada za jakiekolwiek szkody wyrządzone w pozostawionych pojazdach.
 2. Zarządzający zastrzega prawo do rezerwacji całej Airo Space Kids lub jej poszczególnych części na specjalne wydarzenia.
 3. Wszelkie zgłoszenia szkód oraz reklamacji mogą być zgłaszane w terminie 7 dni od dnia skorzystania z usługi. Zgłoszeń należy dokonywać na piśmie w recepcji Airo Space Kids lub na adres siedziby Zarządzającego. Zgłoszenia szkody oraz reklamacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie lub regulaminach szczegółowych należy zwracać się do Personelu Airo Space Kids.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
 6. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z umowy zawartej pomiędzy Zarządzającym a Klientem jest właściwy rzeczowo Sąd w Warszawie.
 7. Wszelkie dodatkowe informacje zamieszczane są na stronie internetowej www.airo.fun.

 

Dziękujemy za przestrzeganie regulaminu i życzymy miłej zabawy!