REGULAMIN PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH AIRO ACTIVE PARK

Postanowienia Ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady płatności elektronicznych w przypadku zakupu biletów do parku trampolin AIRO ACTIVE PARK (AIRO) przez stronę internetową www.airo.fun (Strona) zarządzaną przez Fun Lab Sp. z o.o. (Zarządzający).
 2. Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przez Zarządzającego w związku z dokonywaniem zakupu biletów online zostały określone w Polityce Bezpieczeństwa znajdującej się na Stronie.
 3. Przed dokonaniem płatności za bilety Klient zobowiązany będzie do akceptacji niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie wypełniania formularza rejestracji przy zakładaniu Konta Klienta, o którym mowa w Regulaminie AIRO ACTIVE PARK.
Zakup biletów online
 1. Bilety do AIRO można zakupić online poprzez Stronę.
 2. W celu zakupu biletów należy założyć Konto Klienta, uzupełnić wszystkie niezbędne dane określone w formularzu rejestracji oraz postępować zgodnie z kolejnymi pojawiającymi się instrukcjami. Nie zastosowanie się do instrukcji może spowodować odmowę zakupu biletów.
 3. Klient może zakupić na Stronie dowolną ilość biletów.
 4. W trakcie zakupu Klient zobowiązany jest do wskazania daty i godziny wizyty, na którą kupuje bilety.
 5. Dostępność terminów jest widoczna w procesie zakupu biletów i uaktualniona w czasie online.
 6. Zakup biletów przez Stronę nie uprawnia do odbioru opaski uprawniającej do wejścia na teren AIRO bez kolejki.
 7. Zakup biletów przez Stronę nie zwalnia z obowiązku zapoznania się i akceptacji Regulaminu AIRO ACTIVE PARK przez wszystkich użytkowników AIRO, co można uczynić w przeznaczonych do tego kioskach na terenie AIRO oraz w recepcji AIRO.
Płatność online
 1. Płatność za bilety będzie możliwa za pomocą serwisu www.przelewy24.pl, na którą to stronę Klient zostanie przekierowany bezpośrednio po założeniu zamówienia. Płatność odbędzie się na zasadach określonych w regulaminie dokonywania wpłat za pośrednictwem www.przelewy24.pl.
 2. Klient będzie miał możliwość dokonania zapłaty za pomocą form płatności udostępnionych na www.przelewy24.pl.
 3. Cena biletu jest wiążąca według chwili zamówienia, a Klient zobowiązany jest do dokonania płatności jednorazowo, bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 4. Po dokonaniu zakupu za pośrednictwem Strony Klient otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem transakcji, zawierającą datę i godzinę wykupionego wejścia.
 5. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za niezłożenie zamówienia lub niedostarczenie potwierdzenia zamówienia, niemożność dokonania zapłaty ceny spowodowane błędnym lub niedokładnym podaniem danych przez Klienta, problemami z siecią Internet lub innymi okolicznościami, na które Zarządzający nie miał wpływu.
 6. Zarządzający wystawia oraz przesyła faktury elektroniczne. Prośby o faktury można składać osobiście lub korespondencyjnie w siedzibie Zarządzającego albo elektronicznie na adres recepcja.activepark@airo.fun.
Zwroty, wymiana i reklamacje
 1. Zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, gdyż prawo to nie ma zastosowania w odniesieniu do umów o świadczenie usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi lub sportowymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi. 
 2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu formularza rejestracji w trakcie zakładania Konta Klienta lub w kalendarzu dostępnych terminów należy niezwłocznie skontaktować się z AIRO wysyłając wiadomość e-miał na adres: recepcja.activepark@airo.fun . Podstawą skutecznego dokonania reklamacji z jednego z powyższych tytułów będzie otrzymanie przez Zarządzającego wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 3. Reklamacja, o której mowa w ust. 2 powyżej zostanie rozpatrzona przez Zarządzającego w sposób przewidziany w Regulaminie AIRO ACTIVE PARK.
 4. Reklamacje dotyczące płatności należy zgłaszać w trybie przewidzianym w regulaminie serwisu www.przelewy24.pl dostępnym na stronie internetowej.
 5. Reklamacje, o których mowa w ust. 4 powyżej będą rozpatrywane przez zarządzającego serwisem www.przelewy24.pl
 6. Zakupione bilety nie podlegają wymianie.