REGULAMIN PROGRAMU „KARTA LOJALNOŚCIOWA”

 
§ 1
 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Regulamin określa zasady działania Programu „Karta Lojalnościowa” dla Klientów parku rozrywki AIRO składającego się z parku trampolin AIRO ACTIVE PARK, sali zabaw AIRO SPACE KIDS oraz kawiarni AIRO CAFE.
 2. Organizatorem Programu „Karta Lojalnościowa” jest Fun Lab sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 22, 02 – 220 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000633427, NIP: 5223070000, REGON: 365242230, o kapitale zakładowym 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
 3. Program „Karta Lojalnościowa” skierowany jest do Klientów AIRO zlokalizowanego w Centrum Łopuszańska 22 w Warszawie.
 4. Przyjęcie przez Uczestnika Programu Karty Lojalnościowej jest równoznaczne z zapoznaniem się z postanowieniami Regulaminu i akceptacją jego treści. Uczestnik Programu zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Programie „Karta Lojalnościowa”.
 5. W przypadku, stwierdzenia przez Organizatora naruszenia postanowień Regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Programu „Karta Lojalnościowa” Uczestnika Programu, który dopuścił się naruszenia.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Programu „Karta Lojalnościowa”.
 7. Niniejszy Regulamin Programu „Karta Lojalnościowa” stanowi uzupełnienie Regulaminu AIRO ACTIVE PARK oraz Regulaminu AIRO SPACE KIDS. Klienci zobowiązani są przestrzegać postanowień wszystkich ww. Regulaminów.
 
§ 2
DEFINICJE
 1. Program „Karta Lojalnościowa” - system pozwalający na nagradzanie Uczestników Programu, który ma na celu wsparcie sprzedaży i aktywizację Klientów AIRO.
 2. Karta Lojalnościowa – papierowa karta do zbierania pieczątek, która służy jako dowód uczestnictwa w Programie „Karta Lojalnościowa”. Istnieją trzy rodzaje kart lojalnościowych tj. Karta Lojalnościowa AIRO ACTIVE PARK, Karta Lojalnościowa AIRO SPACE KIDS oraz Karta Lojalnościowa AIRO CAFE.
 3. Uczestnik Programu – osoba korzystająca z usług oferowanych przez AIRO ACTIVE PARK, AIRO SPACE KIDS lub dokonująca zakupów w kawiarni AIRO CAFE, która przystąpiła do Programu Lojalnościowego na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 
§ 3
WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. Uczestnikiem Programu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Uczestnikiem Programu może zostać również osoba niepełnoletnia pod warunkiem wyrażenia zgody przez Rodzica lub Opiekuna osoby niepełnoletniej.
 3. Każdy Uczestnik może posiadać dowolną ilość kart lojalnościowych.
 4. Uczestnikiem Programu nie mogą być pracownicy Organizatora.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia w uzasadnionych przypadkach Karty Lojalnościowej przestawionej przez Uczestnika Programu, w szczególności gdy istnieje podejrzenie, że pieczątki na karcie zostały podrobione i nie odpowiadają standardowym pieczątkom używanym w AIRO.
 
 
§ 4
ZASADY PROGRAMU „KARTA LOJALNOŚCIOWA”
 1. W ramach Programu „Karta Lojalnościowa”  Uczestnik Programu gromadzi pieczątki za każde wejście do AIRO ACITVE PARK, za każde wejście do AIRO SPACE KIDS oraz za zakup każdej kawy dostępnej w AIRO CAFE.
 2. W AIRO ACTIVE PARK oraz AIRO SPACE KIDS jedna pieczątka należy się za jedno odpłatne wejście, niezależnie od długości jego trwania. Pieczątki nie należą się organizatorom ani uczestnikom urodzin, uczestnikom zorganizowanych imprez lub grup w AIRO ACTIVE PARKI lub AIRO SPACE KIDS, a także uczestnikom lekcji WF w AIRO ACTIVE PARK. 
 3. W AIRO CAFE jedna pieczątka należy się za zakup jednej dowolnej kawy.
 4. Pieczątki są przystawiane na Kartę Lojalnościową podczas dokonywania zakupu biletu lub kawy. W przypadku zakupu biletu on-line pieczątka przystawiana jest przy wydawaniu Bransoletki.
 5. Pieczątki z różnych kart tego samego rodzaju można łączyć, gdy ich suma jest równa 9 (dziewięć).
 6. Po zebraniu 9 (dziewięciu) pieczątek na Karcie Lojalnościowej AIRO ACTIVE PARK Uczestnikowi Programu przysługuje prawo do odebrania darmowego wejścia na 1 (jedną) godzinę do AIRO ACTIVE PARK.
 7. Po zebraniu 9 (dziewięciu) pieczątek na Karcie Lojalnościowej AIRO SPACE KIDS Uczestnikowi Programu przysługuje prawo do odebrania darmowego wejścia na 1 (jedną) godzinę do AIRO SPACE KIDS.
 8. Po zebraniu 9 (dziewięciu) pieczątek na Karcie Lojalnościowej AIRO CAFE Uczestnikowi Programu przysługuje prawo do odebrania 1 (jednej) dowolnej darmowej kawy w AIRO CAFE.
 9. Pieczątki zabrane na Karcie Lojalnościowej nie podlegają wymianie na gotówkę ani na żaden inny produkt ani usługę z oferty AIRO.
 10. Kara Lojalnościowa ważna jest rok od momentu jej wydania.
 11. W sytuacji, gdy Karta Lojalnościowa ulegnie zniszczeniu lub zgubieniu, pieczątki zdobyte przez Uczestnika Programu nie podlegają odtworzeniu.
   
§ 5
ZAKOŃCZENIE LUB ZAWIESZENIE PROGRAMU „KARTA LOJALNOŚCIOWA”
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu „Karta Lojalnościowa” w każdym czasie.
 2. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu „Karta Lojalnościowa” Organizator umieści o tym  informację w lokalu AIRO oraz na stronie internetowej www.airo.fun.
 3. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu „Karta Lojalnościowa” Uczestnik Programu będzie mógł wymienić zebrane pieczątki na darmowy prezent w terminie 30 dni od dnia zakończenia lub zawieszenia Programu „Karta Lojalnościowa”,  pod warunkiem, że zebrał ich odpowiednią ilość. Po tym terminie Karta Lojalnościowa straci swą ważność.