REGULAMIN ORGANIZACJI URODZIN W AIRO SPACE KIDS

§ 1 

Informacje ogólne  

 1. Podmiotem prowadzącym AIRO SPACE KIDS jest Fun Lab spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łopuszańska 22, 02 – 220 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000633427, NIP: 5223070000, REGON: 365242230, o kapitale zakładowym 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych), zwany dalej „Zarządzającym”.  
 2. Zarządzający świadczy na rzecz klienta (dalej „Klient”) usługę polegającą na odpłatnej organizacji urodzin dla solenizanta (dalej ”Solenizant”) i jego gości (dalej „Goście”) w AIRO SPACE KIDS, dalej „Urodziny”.
 3. Urodziny organizowane są w  AIRO SPACE KIDS przy ul. Łopuszańskiej 22 w Warszawie.
 4. Niniejszy Regulamin Urodzin stanowi uzupełnienie Regulaminu AIRO SPACE KIDS. Klienci zobowiązani są przestrzegać postanowień obu ww. Regulaminów. 

 

 

§ 2

Rezerwacja i zmiana terminu  

 1. Wstępna rezerwacja terminu może zostać dokonana osobiście, telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Rezerwację należy potwierdzić osobiście w ciągu 3 dni od dokonania wstępnej rezerwacji poprzez uzupełnienie Formularza oraz wpłatę zadatku. W przypadku braku potwierdzenia wstępna rezerwacja jest anulowana. 
 2. Osobami upoważnionymi do przyjmowania rezerwacji terminu są managerowie i kierownicy AIRO SPACE KIDS oraz osoby przez nich upoważnione.
 3. Pozostały Personel nie jest uprawniony do przyjmowania rezerwacji, jednakże może udzielać informacji w zakresie organizacji Urodzin. Rezerwacja dokonana przez osoby nieuprawnione jest nieważna. 
 4. Wstępnej rezerwacji terminu można dokonać nie później niż 10 dni przed planowaną datą Urodzin. Potwierdzenia rezerwacji należy dokonać nie później niż 7 dni przed planowaną datą Urodzin.  
 5. Dokonanie rezerwacji terminu odbywa się na podstawie Formularza Urodzinowego wypełnionego przez Klienta, dalej „Formularz”
 6. Warunkiem dokonania skutecznej rezerwacji terminu jest wpłata zadatku w wysokości 200 zł w terminie 3 dni od dokonania wstępnej rezerwacji. Wpłaty można dokonać gotówką lub kartą płatniczą w AIRO SPACE KIDS. 
 7. Zadatek wpłacany jest na rezerwację konkretnego terminu i nie podlega zwrotowi w przypadku odwołania Urodzin lub zmiany terminu. Zmiana terminu Urodzin jest możliwa jedynie w przypadku dostępności terminu i nie później niż 14 dni przed początkowo ustalonym terminem. W przypadku gdy inny termin nie jest dostępny zadatek nie jest zwracany.
 8. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

 

§3

Zmiany rezerwacji

 1. Wszelkie zmiany dotyczące organizacji Urodzin należy zgłaszać nie później niż 3 dni przed planowaną datą Urodzin, z zastrzeżeniem ust. 2.  
 2. Zmiany w zakresie niektórych opcji dodatkowych (w szczególności tortu oraz warsztatów) należy zgłaszać nie później niż 7 dni przed planowaną datą Urodzin. W przypadku zgłoszenia zmian po ww. terminie Klient zobowiązany jest do zwrotu kosztów poniesionych przez Zamawiającego w celu realizacji opcji dodatkowych.

 

 §4

Czas trwania Urodzin  

 1. Urodziny organizowane się w godzinach ustalonych z Zarządzającym, zgodnie z Formularzem. 
 2. Rezerwacja Salki Urodzinowej trwa 120 minut. 
 3. Klient zobowiązany jest stawić się w AIRO SPACE KIDS z Solenizantem najpóźniej na 15 minut przed rozpoczęciem Urodzin. 
 4. W szczególnych przypadkach Zarządzający może zezwolić na przedłużenie Urodzin za dodatkową opłatą, pod warunkiem, że nie wpłynie to negatywnie na organizację innych Urodzin zaplanowanych w tym dniu.

 

§ 5

Ogólne zasady Urodzin 

 1. W czasie Urodzin, AIRO SPACE KIDS pozostaje dostępne także dla innych Klientów, jednakże zarezerwowana Salka Urodzinowa pozostaje do wyłącznej dyspozycji Klienta, Solenizanta oraz Gości, a także ich rodziców lub opiekunów. 
 2. Pakiety urodzinowe przewidziane są na Urodziny jednego Solenizanta. Możliwe jest zorganizowanie Urodzin dla maksymalnie 3 Solenizantów, pod warunkiem dokonania indywidualnych ustaleń z Zarządzającym. 
 3. Zarządzający zapewnia jedną osobę do technicznej obsługi Urodzin. 
 4. Personel, animatorzy ani osoby prowadzące warsztaty nie świadczą opieki nad Solenizantem ani Gośćmi. 

 

§ 6

Uczestnicy Urodzin 

 1. Za Gości uważane są osoby w wieku od 1 do 13 lat. 
 2. Minimalna liczba Gości wynosi: od poniedziałku do czwartku – 8 osób oraz od piątku do niedzieli - 10 osób.
 3. Istnieje możliwość połączenia dwóch Salek Urodzinowych SPACE SHIP i STAR WORLD za dodatkową opłatą 200 zł. 
 4. Ostateczną liczbę oraz imiona Gości należy podać najpóźniej 3 dni przed datą Urodzin. W przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem wiążąca będzie treść Formularza. 
 5. W przypadku, gdy rzeczywista liczba Gości jest mniejsza niż wymagana minimalna liczba Gości, Klient zobowiązany jest zapłacić za wstęp na teren AIRO SPACE KIDS minimalnej liczby Gości. Niezależnie od rzeczywistej liczby Gości, Klient zobowiązany jest zapłacić za poczęstunek przygotowany dla zgłoszonej liczby Gości.
 6. W przypadku, gdy rzeczywista liczba Gości jest większa od liczby zadeklarowanej przez Klienta. Klient zobowiązany jest dopłacić za każdą kolejną osobę, zgodnie z cennikiem podanym w Formularzu. 
 7. W dniu Urodzin Goście mają obowiązek dokonania rejestracji w recepcji AIRO SPACE KIDS, w celu potwierdzenia obecności oraz odebrania papierowej opaski. Rodzic lub opiekun Gościa, który pozostaje w AIRO SPACE KIDS także otrzymuje papierową opaskę. Wstęp Klienta, rodziców lub opiekunów Gości oraz osób powyżej 13 roku życia jest bezpłatny. 

 

§7 

Tort, poczęstunek i napoje

 1. Poczęstunek i napoje dla Gości zapewnia Zarządzający zgodnie z wybraną przez Klienta ofertą urodzinową.  
 2. Klient może za dodatkową dopłatą określoną w cenniku dostarczyć własny tort. W przypadku gdy tort dostarcza Klient, przed rozpoczęciem Urodzin wymagane jest okazanie Personelowi paragonu zakupu lub wypełnienie druku oświadczenia o samodzielnym wypieku. 
 3. Poczęstunek i napoje mogą być spożywane wyłącznie w Salce Urodzinowej. 
 4. Zabrania się wnoszenia i spożywania szampanów bezalkoholowych, własnych napojów i jedzenia. Jest to dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy wymaga tego sytuacja zdrowotna lub wiek Solenizanta lub któregoś z Gości, po uprzednim uzgodnieniu z kierownikiem lub managerem AIRO SPACE KIDS.
 5. Poczęstunek przeznaczony jest dla Gości Solenizanta.

 

§ 8

Rezerwacja stolika w AIRO CAFE

 1. Stolik w AIRO CAFE jest rezerwowany dla maksymalnie 10 rodziców lub opiekunów. W przypadku większej liczby osób Klient zobowiązany jest do bezpośredniego kontaktu z AIRO CAFE w celu ustalenia szczegółów rezerwacji. 
 2. Poczęstunek dla rodziców lub opiekunów w AIRO CAFE może zostać zamówiony jako dodatkowa, odpłatna usługa zgodnie z cennikiem AIRO CAFE. 

 

§ 9

Odpowiedzialność 

 1. Klient oraz rodzice lub opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo Solenizanta oraz Gości. 
 2. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w Salce Urodzinowej. 

 

§ 10

Płatności

 1. Rozliczenie Urodzin następuje na podstawie Formularza oraz przy uwzględnieniu kosztów dodatkowych usług, atrakcji lub świadczeń. 
 2. W rozliczeniu uwzględniane są wszystkie usługi, atrakcje lub świadczenia dodatkowe zamówione przez Klienta i zrealizowane przez Zarządzającego, niezależnie od tego czy zostały w pełni wykorzystane. 
 3. Płatność całkowitą, pomniejszoną o wpłacony wcześniej zadatek, Klient reguluje po zakończeniu Urodzin gotówką lub kartą płatniczą w recepcji AIRO SPACE KIDS.