§ 1 Informacje ogólne
 1. Podmiotem prowadzącym Airo Active Park jest Fun Lab spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, tel. +48 22 379 55 74, adres: ul. Łopuszańska 22, 02 – 220 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000633427, NIP: 5223070000, REGON: 365242230, o kapitale zakładowym 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych), zwany dalej „AIRO”.
 2. Zarządzający świadczy na rzecz uczestnika Zajęć (dalej „Uczestnik”) usługę polegającą na odpłatnej organizacji zajęć grupowych w Airo Active Park, dalej „Zajęcia”.
 3. Zajęcia organizowane są w Airo Active Park przy ul. Łopuszańskiej 22 w Warszawie i przeznaczone są dla osób w różnym wieku – w zależności od grupy.
 4. Niniejszy Regulamin Zajęć stanowi uzupełnienie Regulaminu AIRO ACTIVE PARK. Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać postanowień obu Regulaminów.
§ 2 Rezerwacja miejsca w grupie
 1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest rezerwacja miejsca i opłacenie zajęć.
 2. Rezerwacja miejsca może zostać dokonana osobiście lub za pomocą poczty elektronicznej.
 3. Uczestnik może zarezerwować miejsce w grupie w karnecie na miesiąc, dwa lub cztery miesiące. Gwarancją miejsca na Zajęcia jest ich opłacenie.
 4. W przypadku chęci uczestnictwa w zajęciach rezerwacja miejsca w grupie jest konieczna minimum na dobę przed zajęciami. Opłaty za zajęcia można dokonać przelewem na rachunek bankowy AIRO albo gotówką lub kartą w kasach AIRO, po otrzymaniu potwierdzenia dostępności miejsc.
 5. Wysokość opłat za Zajęcia określona jest w Cenniku.
 6. W przypadku braku płatności za Zajęcia rezerwacja miejsca w grupie zostaje anulowana.
 7. W przypadku zgłoszonej, najpóźniej na dobę przed Zajęciami, nieobecności na Zajęciach, Opłata za Zajęcia, wedle wyboru Klienta, może podlegać zwrotowi na zasadach określonych w § 4 Regulaminu Zajęć lub Klient ma  możliwość wejścia bezpłatnie na dwie godziny na teren parku trampolin w dowolnie wybranym przez siebie terminie w okresie trwania semestru pod warunkiem dostępności miejsc.
 8. AIRO zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć grupowych w przypadku gdy liczba zapisanych osób na te zajęcia będzie mniejsza niż 6. W takim przypadku Opłata za Zajęcia podlega zwrotowi na zasadach określonych w § 4 Regulaminu Zajęć.
 9. AIRO zastrzega sobie prawo do zmiany godzin rozpoczęcia i zakończenia Zajęć, zmiany rodzaju Zajęć lub osoby instruktora oraz odwołania Zajęć w sytuacjach nagłych lub w przypadku wprowadzenia zmian w grafiku. W takiej sytuacji AIRO informuje Uczestników o zmianach, a Uczestnicy mogą w takiej sytuacji poinformować AIRO w terminie 14 dni o rezygnacji z udziału w Zajęciach.
 10. W przypadku rezygnacji z udziału w Zajęciach Opłata za Zajęcia podlega zwrotowi na zasadach określonych w § 4 Regulaminu Zajęć.
 11. W przypadku odwołania Zajęć, wedle wyboru Klienta, Opłata za Zajęcia podlega zwrotowi na zasadach określonych w § 4 Regulaminu Zajęć, Klient ma również możliwość wejścia bezpłatnie na godzinę na teren parku trampolin w dowolnie wybranym przez siebie terminie w okresie do dwóch miesięcy od dnia odwołanych zajęć pod warunkiem dostępności miejsc lub Klient ma możliwość przeniesienia opłaty za niewykorzystane zajęcia na poczet kolejnych zajęć.
§3 Udział w Zajęciach
 1. W trakcie pobytu na terenie Parku Trampolin Uczestnicy zobowiązani się do stosowania zaleceń i wskazówek instruktora prowadzącego Zajęcia.
 2. Uczestnik zobowiązany jest do punktualnego wejścia na salę Zajęć.
 3. Uczestnik zobowiązany jest poinformować instruktora przed Zajęciami o urazach, gorszym samopoczuciu oraz innych poważnych problemach zdrowotnych, a także o urazie doznanym w czasie treningu.
 4. Przed pierwszymi zajęciami niepełnoletni uczestnik zobowiązany jest do okazania pisemnej zgody rodzica/ opiekuna prawnego na korzystanie z parku oraz udział w Zajęciach.
 5. W przypadku braku zgody, o której mowa powyżej niepełnoletni Uczestnik nie zostanie dopuszczony do udziału w Zajęciach, a opłata za te Zajęcia podlega zwrotowi na zasadach określonych w § 4 Regulaminu Zajęć lub może zostać przeniesiona na poczet kolejnych zajęć.
§ 4 Zasady i warunki zwrotów
 1. W przypadku nieobecności Uczestnika na zajęciach, zgłoszonej, najpóźniej na dobę przed zajęciami, Opłata za te zajęcia, na żądanie zgłoszone przez Uczestnika, może podlegać zwrotowi, po potrąceniu kwot odpowiadających kosztom rzeczywiście poniesionym przez Zarządzającego w związku z organizacją danych Zajęć, chyba że Uczestnik zamiast zwrotu skorzysta z możliwości wejścia bezpłatnie na godzinę na teren parku trampolin w dowolnie wybranym przez siebie terminie w trakcie trwania semestru pod warunkiem dostępności miejsc.
 2. W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach w sytuacji o której mowa w § 2 ust. 7 Regulaminu Zajęć, Opłata za te zajęcia podlega zwrotowi w całości, chyba że Uczestnik zamiast zwrotu skorzysta z możliwości wejścia bezpłatnie na godzinę na teren parku trampolin w dowolnie wybranym przez siebie terminie w okresie trwania semestru pod warunkiem dostępności miejsc.
 3. W przypadku odwołania zajęć w sytuacji o której mowa w § 2 ust. 8 Regulaminu Zajęć, Opłata za te zajęcia podlega zwrotowi w całości, chyba że Uczestnik zamiast zwrotu skorzysta z możliwości wejścia bezpłatnie na godzinę na teren parku trampolin w dowolnie wybranym przez siebie terminie w okresie do dwóch miesięcy od dnia nieobecności na zajęciach pod warunkiem dostępności miejsc lub Uczestnik skorzysta z możliwości przeniesienia opłaty za niewykorzystane zajęcia na poczet kolejnych zajęć.
 4. W przypadku niedopuszczenia niepełnoletniego Uczestnika do udziału w zajęciach w sytuacji o której mowa w § 3 ust. 5 Regulaminu Zajęć, Opłata za te zajęcia, na żądanie zgłoszone przez Uczestnika, podlega zwrotowi w całości, chyba, że Uczestnik skorzysta z możliwości przeniesienia opłaty za niewykorzystane zajęcia na poczet kolejnych zajęć.
 5. Zarządzający dokonuje zwrotu gotówką lub przelewem na konto wskazane przez Klienta.
§ 5 Zmiany Regulaminu
 1. Zarządzający zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn.
 2. Jako ważne przyczyny uzasadniające zmianę niniejszego Regulaminu traktuje się:
 1. zmiany przepisów prawnych;
 2. istotne zmiany w zakresie prowadzonej przez Zarządzającego działalności, w szczególności zmiana zakresu świadczonych usług czy wprowadzenie nowych usług  lub zmian w dotychczasowych usługach.
 1. O każdej zmianie niniejszego Regulaminu Zarządzający poinformuje Klientów poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu na swojej stronie internetowej: www.airo.fun
 2. Zmiany niniejszego Regulaminu mają zastosowanie tylko do umów zawieranych po terminie wprowadzenia zmiany.