REGULAMIN ZAJĘĆ SPORTOWYCH W AIRO ACTIVE PARK
(dalej jako „Regulamin Zajęć”)

§ 1 Informacje ogólne

1. Podmiotem prowadzącym Airo Active Park jest Fun Lab spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łopuszańska 22, 02 – 220 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000633427, NIP: 5223070000, REGON: 365242230, o kapitale zakładowym 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych), zwany dalej „AIRO”.

2. Zarządzający świadczy na rzecz uczestnika Zajęć (dalej „Uczestnik”) usługę polegającą na odpłatnej organizacji zajęć grupowych w Airo Active Park, dalej „Zajęcia”.

3. Zajęcia organizowane są w Airo Active Park przy ul. Łopuszańskiej 22 w Warszawie i przeznaczone są dla osób w różnym wieku – w zależności od grupy.

4. Niniejszy Regulamin Zajęć stanowi uzupełnienie Regulaminu AIRO ACTIVE PARK. Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać postanowień obu ww. Regulaminów.

§ 2 Rezerwacja miejsca w grupie

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest rezerwacja miejsca i opłacenie zajęć.

2. Rezerwacja miejsca może zostać dokonana osobiście lub za pomocą poczty elektronicznej.

3. Uczestnik może zarezerwować miejsce w grupie na pojedyncze zajęcia lub w karnecie na miesiąc, dwa lub cztery miesiące. Gwarancją miejsca na Zajęcia jest ich opłacenie.

4. W przypadku chęci uczestnictwa w zajęciach rezerwacja miejsca w grupie jest konieczna minimum na dobę przed zajęciami. Opłaty za zajęcia można dokonać przelewem na rachunek bankowy AIRO albo gotówką lub kartą w kasach AIRO, po otrzymaniu potwierdzenia dostępności miejsc.

5. Opłata za Zajęcia, o której mowa w ust. 3 i 4 powyżej nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności Uczestnika na zajęciach.

6. W celu rezerwacji miejsca na Zajęciach konieczne jest podanie imienia i nazwiska Uczestnika, numeru kontaktowego oraz adresu e-mail

7. Wysokość opłat za Zajęcia określona jest w Cenniku.

8. W przypadku braku płatności za Zajęcia rezerwacja miejsca w grupie zostaje anulowana.

9. W przypadku zgłoszonej, najpóźniej na dobę przed Zajęciami, nieobecności na Zajęciach istnieje możliwość wejścia bezpłatnie na godzinę na teren parku trampolin w dowolnie wybranym przez siebie terminie w okresie do dwóch miesięcy od dnia nieobecności na zajęciach pod warunkiem dostępności miejsc.

10. Nie istnieje możliwość przeniesienia opłaty za niewykorzystane zajęcia na poczet kolejnych zajęć

11. AIRO zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć grupowych w przypadku gdy liczba zapisanych osób na te zajęcia będzie mniejsza niż 6.

12. W przypadku, o którym mowa powyżej opłata z tytułu zarezerwowanych zajęć ulegnie zwrotowi.

13. AIRO zastrzega sobie prawo do zmiany godzin rozpoczęcia i zakończenia Zajęć, zmiany rodzaju Zajęć lub osoby instruktora oraz odwołania Zajęć w sytuacjach nagłych lub w przypadku wprowadzenia zmian w grafiku. W powyższych przypadkach uiszczona opłata za Zajęcia może podlegać zwrotowi na żądanie Uczestnika.

§3 Udział w Zajęciach

1. W trakcie pobytu na terenie Parku Trampolin Uczestnicy zobowiązani się do stosowania zaleceń i wskazówek instruktora prowadzącego Zajęcia.

2. Uczestnik zobowiązany jest do punktualnego wejścia na salę Zajęć. Ze względów bezpieczeństwa instruktor może poprosić spóźnionego Uczestnika o opuszczenie sali.

3. Uczestnik zobowiązany jest poinformować instruktora przed Zajęciami o urazach, gorszym samopoczuciu, ciąży oraz innych poważnych problemach zdrowotnych, a także o urazie doznanym w czasie treningu.

4. Przed pierwszymi zajęciami niepełnoletni uczestnik zobowiązany jest do okazania pisemnej zgody rodzica/ opiekuna prawnego na korzystanie z parku oraz udział w Zajęciach.

5. W przypadku braku zgody, o której mowa powyżej niepełnoletni Uczestnik nie zostanie dopuszczony do udziału w Zajęciach, a opłata za te Zajęcia nie podlega zwrotowi.

6. Rodzic/Opiekun prawny zobowiązuje się zapoznać niepełnoletniego Uczestnika z zapisami niniejszego Regulaminu oraz pozostałych Regulaminów AIRO.