Polityka prywatności dla Klientów strony internetowej www.airo.fun, Fun Lab sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zarządzający kompleksem AIRO ACTIVE PARK i AIRO SPACE KIDS – łącznie zwane AIRO)

Niniejsza „Polityka prywatności serwisu www.airo.fun (dalej: „Strona”) określa cele i zasady pobierania danych poprzez formularze kontaktowe dostępne na stronie internetowej www.airo.fun niezbędne do obsługi zgłoszeń Klientów celem świadczenia żądanych przez Klientów usług, a także przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Klientów za pomocą plików cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez FunLab Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 22, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000633427, kapitał zakładowy 100.000 zł, NIP: 5223070000.
 
I. KLAUZULA INFORMACYJNA
 1. Administratorem danych osobowych jest Fun Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 22, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000633427, kapitał zakładowy 100.000 zł, NIP: 5223070000, adres e-mail: biuro@funlab.com.pl
 2. Fun Lab Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Klientów w związku ze świadczeniem na rzecz Klientów usług związanych z przedmiotem działalności gospodarczej tj prowadzaniem kompleksu sportowo-rekreacyjnego AIRO. Przetwarzanie wiąże się z różnymi celami, jednakże zawsze odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem.

  Zbierane dane osobowe są chronione przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, przy zastosowaniu organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa. Fun Lab Sp. z o.o. w związku z prowadzeniem działalności AIRO ACTIVE PARK i AIRO SPACE KIDS zbiera dane osobowe zwykłe w celach:
  1. Realizacji usługi polegającej na zakupie biletu i wejściu do AIRO ACTIVE PARK - imię, nazwisko, adres poczty e-mail – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
  2. Realizacji usługi polegającej na pozostawieniu dziecka w AIRO ACTIVE PARK i AIRO SPACE KIDS – imię, nazwisko dziecka i rodzica/opiekuna, data urodzenia dziecka, numer telefonu, seria i numer dowodu osobistego, adres zamieszkania dziecka - podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
  3. Realizacji usługi polegającej na organizacji urodzin w AIRO ACTIVE PARK i AIRO SPACE KIDS – imię i nazwisko solenizanta oraz jego rodzica/opiekuna prawnego, numer telefonu, adres poczty e-mail  - podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
  4. Marketingowych i promocyjnych – imię, nazwisko, adres e-mail – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
  5. Udzielania odpowiedzi na przesyłane zapytania (listownie i elektronicznie) – imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, ewentualnie inne dane podane przez Klienta - podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
  6. Prowadzenia kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usług przez AIRO – numer telefonu, imię, nazwisko - podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
  7. analitycznych oraz związanych z administrowaniem stroną internetową oraz może przetwarzać dane charakteryzujące sposób korzystania przez Pana/Panią z strony internetowej www.airo.fun, takie jak: adres IP, logi cyfrowe, informacja o skorzystaniu przez Pana/Panią z naszej strony internetowej, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, czas spędzony na stronie internetowej, odwiedzone podstrony - podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez AIRO, takich jak poznanie aktywności klientów odwiedzających stronę internetową, czy administrowanie stroną internetową.
 1. W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści podanych danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W powyższych sprawach z AIRO można skontaktować się w dowolnej formie za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji wskazanych w pkt. I pkt. 1;
 2. Podane przez Państwa dane są udostępniane pracownikom AIRO, którzy posiadają odpowiednie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom przetwarzającym, współpracującym z AIRO, na podstawie umów powierzenia danych osobowych.
 3. Podane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (w przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych) albo przez okres funkcjonowania AIRO ACTIVE PARK lub AIRO SPACE KIDS lub przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń – w zależności które z w.w. zdarzeń nastąpi  w późniejszym czasie (w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz w celu otrzymywania informacji handlowych), w przypadku monitoringu wizyjnego przez okres 14 dni lub przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń;
 4. Podane dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy;
 5. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdyby uznali Państwo, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO.
 
II. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE
Dane osobowe Klientów podawane przy zakładaniu Konta Klienta w AIRO ACTIVE PARK są przetwarzane przez Fun Lab Sp. z o.o. w celu i w czasie wynikającym z funkcji Konta Klienta oraz w celu zautomatyzowanego przetwarzania w formie profilowania. Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych przez Fun Lab Sp. z o.o., które polega na wykorzystaniu danych osobowych Klienta do oceny niektórych czynników osobowych, w szczególności do określenia wieku klienta, gdyż skorzystanie z atrakcji naszego parku rozrywki bez uzyskania zgody rodziców lub opiekunów jest możliwe dopiero po osiągnięciu 18 roku życia. Klient ma prawo wyrazić sprzeciw na profilowanie przez Fun Lab Sp. z o.o. przetwarzającego dane osobowe w celu realizacji interesu publicznego lub własnego, uzasadnionego interesu, jeżeli uzna, że profilowanie narusza jego prawa i wolności, chyba że administrator danych wykaże nadrzędność własnego interesu wobec praw i wolności osoby. Prawo do sprzeciwu jest wyłączone, gdy profilowanie jest niezbędne do zawarcia umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, jest dozwolone prawem Unii Europejskiej lub prawem państwa członkowskiego, któremu administrator danych podlega i przewiduje wdrożenie środków ochrony praw i wolności, sama osoba wyraziła zgodę, co w szczególności odniesienie przy określaniu wieku Klientów AIRO ACTIVE PARK.
Sprzeciw na profilowanie Klient może wyrazić w dowolnej formie za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji z AIRO wskazanych w pkt. I pkt. 1 Polityki Prywatności.
 
III. NARZĘDZIA KTÓRE WYKORZYSTUJE www.airo.fun
Korzystamy z różnorodnych profesjonalnych narzędzi, między innymi:
1.  Google Analytics oraz pliki cookie
Korzystamy z Google Analytics – będącego narzędziem do analizy statystyk serwisów www, opracowanego przez firmę Google. Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, które zapisywane są na komputerze użytkownika i umożliwiają przeprowadzenie analizy wykorzystania Strony przez użytkowników. Informacje w ten sposób pozyskane (o których mowa w pkt. I ust. 2 lit g) Polityki Prywatności) przesyłane są na serwery Google Inc. w USA gdzie są przechowywane. Za pomocą pozyskanych danych Google dokonuje oceny ruchu na Stronie na podstawie ilości wizyt, sporządza raporty z aktywności na stronie oraz proponuje inne usługi związane z wykorzystaniem Strony. Istnieje możliwość przekazywania przez Google informacji stronom trzecim, o ile zgodne jest to z przepisami lub gdy strony trzecie zajmują się przetwarzaniem tych danych na zlecenie Google. Google zapewnia, że adres IP użytkownika nie zostanie powiązany z innymi danymi Google Inc. Szczegółowe informacje na temat warunków korzystania oraz polityki prywatności uzyskać można na stronie: https://www.google.com/analytics/terms/pl.html lub https://policies.google.com/privacy/update?hl=pl. Klient ma możliwość zablokowania instalacji cookie przez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Może to jednak powodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Strony. Klient może też zapobiec gromadzeniu oraz przetwarzaniu przez Google danych wygenerowanych przez cookie poprzez pobranie i instalację wtyczki dostępnej na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
2. Google AdWords
Na Stronie wykorzystywana jest również bezpłatna funkcja śledzenia konwersji, dostępna w Google AdWords. Google dba w tym zakresie o ochronę danych klientów i użytkowników. Google umieszcza na komputerze użytkownika plik cookie, za każdym razem kiedy użytkownik kliknie w reklamę plik cookie po 50 miesiącach wygasa. Technologia ta pozwala na prowadzenie działań remarketingowych. Remarketing służy do wyświetlania reklam Strony użytkownikom, którzy wcześniej odwiedzili Stronę, podczas odwiedzania przez nich innych witryn internetowych. Jeżeli użytkownik nie wyrazi zgody na tę usługę, może odmówić zapisywania plików cookie poprzez zmianę ustawień przeglądarki, które powodują dezaktywację opcji automatycznej obsługi plików cookie. Istnieje też możliwość dezaktywacji plików cookie wykorzystywanych przez Google do śledzenia konwersji poprzez dokonanie odpowiednich ustawień przeglądarki, które powodują zablokowanie plików cookie pochodzących z Google. Więcej informacji na temat reklamy dostosowanej do zainteresowań oraz informacje na temat rezygnacji z udostępniania informacji ze swojej przeglądarki internetowej na potrzeby reklamy behawioralnej można uzyskać na stronie http://youronlinechoices.eu/.
3. Piksel Facebook
Na naszej Stronie stosujemy piksel Facebooka należący do Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Za jego pomocą uzyskujemy możliwość śledzenia ruchów użytkowników odwiedzających Stronę poprzez monitorowanie konwersji, względnie poprzez kliknięcie na reklamę Facebooka. Pozwala nam to określić skuteczność ogłoszeń reklamowych na potrzeby statystyki i badań rynku. Zebrane w taki sposób dane są dla nas anonimowe, co oznacza, że dane poszczególnych użytkowników są dla nas niewidoczne. Jednak dane te są gromadzone i przetwarzane przez Facebook, o czym informujemy użytkowników zgodnie z wiedzą jaką posiadamy. Facebook ma możliwość połączenia tych danych z kontem użytkownika na Facebooku i zastosowania ich do niektórych działań reklamowych zgodnie z polityką prywatności Facebooka. Facebook ma możliwość używania w tym zakresie plików cookie i innych technologii przechowywania danych pochodzących ze Strony. Informacje na temat ochrony danych oraz odpowiednich ustawień można uzyskać: https://www.facebook.com/about/privacy/.
4. Google Double Click
Strona może wykorzystywać pliki cookie DART do celów wyświetlania reklam przez system Google DoubleClick, który tworzy plik cookie, w momencie odwiedzania stron internetowych, używając systemu reklamowego DoubleClick. Ten plik cookie używany jest do prezentowania reklam dopasowanych do zainteresowań użytkownika. Pliki cookie DART umożliwiają Google i partnerom wyświetlanie użytkownikowi konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin Strony w innych stronach internetowych. System DART nie śledzi informacji osobistych, takich jak imię, adres e-mail, adres czy numer telefonu. Użytkownik ma możliwość rezygnacji z używania pliku cookie DART, aby tego dokonać należy odwiedzić stronę rezygnacji z reklam: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=pl. Więcej informacji można też uzyskać na stronie: https://policies.google.com/technologies/ads. Korzystając ze strony Network Advertising Initiative: www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp można zrezygnować zbiorczo z wykorzystania plików cookie używanych przez dostawców reklam.
 
IV. POLITYKA W ZAKRESIE PLIKÓW COOKIES
 1. Strona wykorzystuje Pliki cookies, czyli dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane na urządzeniu za pośrednictwem, którego Klient uzyskuje dostęp do Strony internetowej (dalej Urządzenie). Klienta korzystającego ze Strony i przeznaczone do korzystania ze Strony. Pliki cookies są nieszkodliwe dla komputera, jak i dla Klienta i jego danych.
 2. Warunkiem działania Plików cookies jest ich akceptacja przez Klienta w używanej przeglądarce internetowej oraz nieusuwanie ich z Urządzenia. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych w sposób domyślny dopuszcza przechowywanie na Urządzeniu Klienta Plików cookies, zaleca się sprawdzenie ustawień przeglądarki internetowej przed rozpoczęciem korzystania ze Strony.
 3. Zgodę na wykorzystywanie Plików cookies Klient może wyrazić poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki internetowej zainstalowanej na Urządzeniu, za pośrednictwem którego przegląda Stronę.
 4.  Klient ma pełne prawo w każdym czasie cofnąć lub zmienić zakres wyrażonej zgody na wykorzystywanie Plików cookies poprzez zmianę ustawień w Urządzeniu, za pośrednictwem którego przegląda Stronę, a także zdecydować o ich usunięciu.
 5. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Plików cookies dostępne są w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej. Informacje o Plikach cookies dla najpopularniejszych przeglądarek internetowych można znaleźć pod następującymi adresami:
  1. dla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  2. dla Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  3. dla Windows Internet Explorer (wersja 7 i 8): http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-vista/cookies-frequently-asked-questions
  4. dla Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
  5. dla Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
 1. Podmiotem zamieszczającym Pliki cookies na Urządzeniu Klienta oraz uzyskującym do nich dostęp jest Fun Lab Sp. z o.o.
 2. W ramach Strony Fun Lab Sp. z o.o. stosuje następujące rodzaje Plików cookies:
  1. sesyjne – pliki tymczasowe, przechowywane na Urządzeniu Klienta do czasu opuszczenia przez niego Strony lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
  2. stałe – Pliki cookies, przechowywane na Urządzeniu Klienta przez czas określony w parametrach Plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta,
  3. trackingowe – Pliki cookies przechowujące informacje niezbędne do ustalenia źródła pochodzenia ruchu internetowego, służące do badania efektywności źródeł ruchu internetowego w ramach prowadzonych przez Stronę kampanii internetowych i działań marketingowych. Pliki te nadawane są na okres do 30 dni lub sesyjnie,
  4. analityczne – Pliki cookies instalowane przez systemy analityczne badające zjawiska zachodzące na Stronie związane z przepływem i zachowaniem Klientów w celu optymalizacji Strony. Czas trwania tych Plików cookies jest ustalany sesyjnie lub na inny okres,
  5. bezpieczeństwo – służą do zapewnienia bezpieczeństwa Klienta , np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony,
  6. funkcjonalne – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu Klienta, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Klient, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
  7. reklamowe – umożliwiają dostarczanie Klientom treści reklamowych lepiej dostosowanych do ich zainteresowań oraz rozliczania efektywności prowadzonych kampanii reklamowych w Internecie.
 1. Pliki cookies wykorzystywane są przez Fun Lab Sp. z o.o. w celu:
  1. dostosowania zawartości Strony do preferencji Klientów,
  2. ulepszenia Strony, w tym optymalizacji korzystania ze Strony, w szczególności Pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie końcowe Klienta i odpowiednio wyświetlić Stronę, dostosowując ją do indywidualnych potrzeb Klienta;
  3. identyfikowania źródła, z którego Klient dotarł do Strony,
  4. tworzenia statystyk, które umożliwią ulepszanie struktury i zawartości Strony,
  5. utrzymanie sesji Klienta na Stronie (po uwierzytelnieniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Strony ponownie przeprowadzać procesu uwierzytelnienia,
  6. wyświetlania Klientowi reklam lepiej dostosowanych do jego zainteresowań i potrzeb oraz analizowania efektywności różnych kampanii reklamowych w Internecie,
  7. umieszczania na Stronie obiektów typu „rich media”: filmów, animacji flash oraz innych,
  8.  zapamiętania historii odwiedzonych podstron na Stronie w celu rekomendacji treści.
 
 1. Fun Lab Sp. z o.o. informuje, że ograniczenia w stosowaniu Plików cookies wprowadzone przez Klientów na Urządzeniach mogą mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Strony.
 
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych w celach marketingowych oraz analitycznych jest dobrowolne. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych przez Pana/Panią w ramach korzystania z naszej strony internetowej, w tym danych zapisywanych w plikach cookies, Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.
 3. Podanie danych osobowych niezbędnych do świadczenia usług przez AIRO jest niezbędne. W przypadku niepodania tych danych usługi nie będą mogły być świadczone.
 4. Podanie danych osobowych związanych z uzasadnionym celem Administratora jest niezbędne do zapewnienia wysokiej jakości naszych usług. Brak Państwa danych dla tego celu może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.
 5. Zastrzegamy, że Fun Lab Sp. z o.o. może w każdym momencie wprowadzić stosowne zmiany do treści Polityki prywatności.
 6. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 14 czerwca 2018 r.
   

Lista plików cookies

JAK GOOGLE UŻYWA DANYCH Z WITRYN I APLIKACJI

Więcej informacji o Polityce prywatności i warunkach dla plików cookies Google można znaleźć pod linkiem:

https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Zarządzaj ustawieniami plików cookies