REGULAMIN ORGANIZACJI IMPREZ W AIRO ACTIVE PARK

§1 Informacje ogólne
 
 1. Podmiotem prowadzącym AIRO jest Fun Lab spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,  tel . +48 22 379 55 74, adres: ul. Łopuszańska 22, 02 – 220 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000633427, NIP: 5223070000, REGON: 365242230, o kapitale zakładowym 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych), dalej Zarządzający.
 2. Zarządzający świadczy na rzecz klienta (dalej Klient) usługę polegającą̨ na odpłatnej organizacji imprezy w AIRO  (dalej Impreza).
 3. Imprezy organizowane są̨ w AIRO przy ul. Łopuszańskiej 22 w Warszawie.
 4. Niniejszy Regulamin Imprez stanowi uzupełnienie Regulaminu AIRO ACTIVE PARK oraz Regulaminu AIRO SPACE KIDS. Klienci zobowiązani są przestrzegać postanowień́ obu Regulaminów.

§2 Rezerwacja terminu i zmiany rezerwacji
 
 1. Rezerwacja terminu może zostać́ dokonana poprzez stronę www.airo.fun lub osobiście. 
 2. Rezerwacji terminu można dokonać́ nie później niż̇ 7 dni przed planowaną datą Imprezy.
 3. Warunkiem dokonania skutecznej rezerwacji terminu jest wpłata zaliczki. Wpłaty można dokonać́ przelewem poprzez stronę internetową. W recepcji AIRO płatność może być dokonana  gotówką lub kartą płatniczą.
 4. Zaliczka wpłacana jest na rezerwację konkretnego terminu. W przypadku odwołania Imprezy zaliczka podlega zwrotowi na zasadach określonych w § 8 niniejszego Regulaminu. ​ 
 5. Wszelkie zmiany rezerwacji należy zgłaszać nie później niż 7 dni przed planowaną datą Imprezy drogą elektroniczną pod adresem urodziny@airo.fun. W przeciwnym wypadku Zarządzający nie gwarantuje dostępności wybranych opcji lub możliwości modyfikacji ustaleń. W przypadku zgłoszenia zmian po ww. terminie Klient zobowiązany jest do zwrotu kosztów poniesionych przez Zamawiającego w celu realizacji opcji dodatkowych.
 6. Ostateczną liczbę Gości należy podać pocztą elektroniczną na adres urodziny@airo.fun najpóźniej 72 godziny przed datą Imprezy. 
 7. Zmiana terminu Imprezy jest możliwa jedynie w przypadku dostępności terminu i nie później niż 14 dni przed początkowo ustalonym terminem. W przypadku kiedy inny termin nie jest dostępny zaliczka jest zwracana na zasadach określonych w § 8 niniejszego Regulaminu.
 8. W przypadku chęci dokonania zmiany terminu Imprezy wpłacona zaliczka podlega zaliczeniu na poczet nowego terminu Imprezy.

§3 Ogólne zasady Imprezy
 
 1. Imprezy organizowane są w godzinach wyznaczonych przez Zarządzającego.
 2. Rezerwacja sali okolicznościowej trwa 120 minut.
 3. Do Sali można wejść na 15 minut przed godziną wskazaną jako rozpoczęcie Imprezy i należy ją opuścić w przeciągu 15 minut od zakończenia Imprezy.
 4. W czasie Imprezy AIRO pozostaje dostępne także dla innych Klientów, jednakże zarezerwowana sala okolicznościowa pozostaje do wyłącznej dyspozycji Klienta i jego Gości.
 5. Dekoracje umieszczone w sali okolicznościowej stanowią własność Zarządzającego, za wyjątkiem balonów z helem kupionych przez Klienta. Zabrania się naruszania, przestawiania, niszczenia oraz zabierania dekoracji.
 6. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub zabrania elementów dekoracyjnych (przez Klienta lub jego Gości) Klient może być pociągnięty do odpowiedzialności za zaistniałe szkody na zasadach ogólnych  określonych w przepisach powszechnie obowiązujących, w szczególności na podstawie przepisów ustawy kodeks cywilny.
 7. Zabrania się wnoszenia własnych piniat.

§4 Uczestnicy Imprezy
 
 1. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę Rodzica lub Opiekuna na przebywanie na terenie AIRO udzieloną na formularzu zgody obowiązującym w AIRO.
 2. Personel nie świadczy opieki nad osobami niepełnoletnimi.
 3. Minimalna liczba Gości w pakietach podstawowych wynosi 10 osób, maksymalna liczba Gości wynosi 25 osób. W pakiecie łączonym minimalna ilość gości to 10, maksymalna 15 osób.
 4. W przypadku, gdy rzeczywista liczba Gości jest mniejsza niż zadeklarowana liczba Gości, Klient zobowiązany jest zapłacić za pakiet dla zadeklarowanej liczby Gości, pomniejszony o koszty, których Zarządzający rzeczywiście nie poniósł w związku ze zmniejszoną liczbą rzeczywistych Gości.
 5. W przypadku, gdy rzeczywista liczba Gości jest większa od liczby zadeklarowanej przez Klienta, Klient zobowiązany jest dopłacić za każdą kolejną osobę, zgodnie z Cennikiem podanym na stronie www.airo.fun

§5 Poczęstunek i napoje
 
 1. Poczęstunek i napoje dla Gości zapewnia, w ramach wybranej przez Klienta oferty z cennika, Zarządzający.
 2. Zastawa i przekąski przygotowane są dla zadeklarowanej liczby Gości. 
 3. Klient może, za dodatkową dopłatą określoną w Cenniku, dostarczyć własny tort.
 4. Zabrania się wnoszenia i spożywania własnych szampanów bezalkoholowych, własnych napojów i jedzenia na Imprezę. Wniesienie własnych napojów lub jedzenia dopuszczalne jest jedynie w przypadku gdy wymaga tego sytuacja zdrowotna lub wiek Klienta lub któregoś z Gości, po uprzednim uzgodnieniu.
 5. Stolik w AIRO CAFE jest rezerwowany dla maksymalnie 10 rodziców lub opiekunów. W przypadku większej liczby osób Klient zobowiązany jest do bezpośredniego kontaktu z AIRO CAFE w celu ustalenia szczegółów rezerwacji.
 6. Poczęstunek dla Rodziców lub Opiekunów w AIRO CAFE może zostać zamówiony jako dodatkowa, odpłatna usługa zgodnie z Cennikiem AIRO CAFE.​
 
§6 Odpowiedzialność
 
 1. Korzystanie z Airo Active Park wiąże się z ryzykiem powstania urazów lub uszkodzeń ciała oraz mienia., do odpowiedzialności za szkody stosuje się zasady ogólne określone w przepisach powszechnie obowiązujących, w szczególności przepisy ustawy kodeks cywilny.
 2. Klienci oraz Rodzice lub Opiekunowie w ramach obowiązku nadzoru mogą być pociągnięci do odpowiedzialności za szkody przez nich spowodowane, jak również spowodowane przez Dzieci pozostające pod ich opieką, na zasadach ogólnych określonych w przepisach powszechnie obowiązujących, w szczególności na podstawie przepisów ustawy kodeks cywilny.
 3. Opiekunowie/ animatorzy w pakiecie podstawowym mogą mieć pod swoją opieką maksymalnie 19 osób, w przypadku większej ilości uczestników Klient zobligowany jest wykupić dodatkową opiekę określoną w cenniku Imprez urodzinowych.

§7 Płatności
 
 1. Rozliczenie Imprezy następuje na podstawie ustaleń mailowych oraz przy uwzględnieniu cen dodatkowo wykonanych usług, atrakcji lub świadczeń.
 2. W rozliczeniu uwzględniane są wszystkie usługi, atrakcje lub świadczenia dodatkowe zamówione przez Klienta i zrealizowane przez Zarządzającego.
 3. Płatność́ całkowitą, pomniejszoną o wpłaconą wcześniej zaliczkę, Klient reguluje po zakończeniu Imprezy gotówką lub kartą płatniczą w recepcji AIRO.
 
§ 8 Zasady i warunki zwrotu zaliczki
 
 1. W przypadku odwołania Imprezy wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony zaliczka podlega zwrotowi w wysokości sumy wpłaconej przez Klienta.
 2. W przypadku odwołania Imprezy wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zarządzający zaliczka podlega zwrotowi w wysokości sumy wpłaconej przez Klienta.
 3. W przypadku odwołania Imprezy wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Klient, zaliczka nie podlega zwrotowi.
 4. W przypadku zgłoszenia przez Klienta chęci zmiany terminu Imprezy nie później niż̇ 14 dni przed początkowo ustalonym terminem Imprezy, jeśli zmiana terminu Imprezy na termin preferowany przez Klienta nie jest możliwa, zaliczka podlega zwrotowi w wysokości sumy wpłaconej przez Klienta.  
 5. Zarządzający dokonuje zwrotu zaliczki przelewem na konto wskazane przez Klienta.
 
 
 
§ 9 Zmiany Regulaminu
 
 1. Zarządzający zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn.
 2. Jako ważne przyczyny uzasadniające zmianę niniejszego Regulaminu traktuje się:
 1. zmiany przepisów prawnych;
 2. istotne zmiany w zakresie prowadzonej przez Zarządzającego działalności, w szczególności zmiana zakresu świadczonych usług czy wprowadzenie nowych usług lub zmian w dotychczasowych usługach.
 1. O każdej zmianie niniejszego Regulaminu Zarządzający poinformuje Klientów poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu na swojej stronie internetowej: www.airo.fun.
 2. Zmiany niniejszego Regulaminu mają zastosowanie tylko do umów zawieranych po terminie wprowadzenia zmiany.