REGULAMIN ORGANIZACJI IMPREZ W AIRO ACTIVE PARK

§1 Informacje ogólne

 

 1. Podmiotem prowadzącym AIRO ACTIVE PARK jest Fun Lab spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łopuszańska 22, 02 – 220 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000633427, NIP: 5223070000, REGON: 365242230, o kapitale zakładowym 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych), dalej Zarządzający.
 2. Zarządzający świadczy na rzecz klienta (dalej Klient) usługę polegającą na odpłatnej organizacji imprezy w AIRO ACTIVE PARK (dalej Impreza).
 3. Imprezy organizowane są w AIRO ACTIVE PARK przy ul. Łopuszańskiej 22 w Warszawie.
 4. Niniejszy Regulamin Imprez stanowi uzupełnienie Regulaminu AIRO ACTIVE PARK. Klienci zobowiązani
  są przestrzegać postanowień obu ww. Regulaminów.


§2 Rezerwacja terminu

 

 1. Rezerwacja terminu może zostać dokonana osobiście lub pocztą elektroniczną pod adresem eventy.activepark@airo.fun.
 2. Osobami upoważnionymi do przyjmowania rezerwacji terminu są managerowie i kierownicy AIRO ACTIVE PARK oraz osoby przez nich upoważnione.
 3. Pozostały Personel nie jest uprawniony do przyjmowania rezerwacji, jednakże może udzielać informacji w zakresie organizacji Imprez. Rezerwacja dokonana przez osoby nieuprawnione jest nieważna.
 4. Rezerwacji terminu można dokonać nie później niż 7 dni przed planowaną datą Imprezy.
 5. Dokonanie rezerwacji terminu odbywa się na podstawie wypełnionego Formularza, (dalej Formularz).
 6. Warunkiem dokonania skutecznej rezerwacji terminu jest wpłata zadatku w wysokości połowy ceny Imprezy (ustalonej w oparciu o wypełniony Formularz) w terminie 3 dni od dokonania wstępnej rezerwacji terminu. Wpłaty można dokonać gotówką lub kartą płatniczą w recepcji AIRO ACTIVE PARK.
 7. Zadatek wpłacany jest na rezerwację konkretnego terminu i nie podlega zwrotowi w przypadku odwołania Imprezy z przyczyn leżących po stronie Klienta.
 8. Dostarczenie Zarządzającemu wypełnionego i podpisanego przez Klienta Formularza jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§3 Zmiany rezerwacji

 

 1. Wszelkie zmiany rezerwacji należy zgłaszać nie później niż 7 dni przed planowaną datą Imprezy drogą elektroniczną pod adresem eventy.activepark@airo.fun. W przeciwnym wypadku Zarządzający nie gwarantuje dostępności wybranych opcji lub możliwości modyfikacji ustaleń.
 2. Zmiana terminu Imprezy jest możliwa jedynie w przypadku dostępności terminu i nie później niż 14 dni przed początkowo ustalonym terminem. W przypadku kiedy inny termin nie jest dostępny zadatek nie jest zwracany.
 3. Zmiana terminu Imprezy jest możliwa tylko jeden raz. W przypadku chęci dokonania kolejnej zmiany terminu imprezy wpłacony zadatek przepada i nie ulega zaliczeniu na poczet nowego terminu Imprezy.


§4 Czas trwania Imprezy

 

 1. Imprezy organizowane są w godzinach wyznaczonych przez Zarządzającego, zgodnie z Formularzem.
 2. Rezerwacja sali okolicznościowej trwa 120 minut. Czas liczony jest w następujący sposób: 30 minut – zebranie się Gości w sali (licząc od godziny określonej w Formularzu), 60 minut – zabawa na trampolinach, 30 minut – czas w sali.
 3. Do Sali można wejść na 15 minut przed godziną wskazaną jako rozpoczęcie Imprezy i należy ją opuścić w przeciągu 15 minut od zakończenia Imprezy.
 4. W szczególnych przypadkach Zarządzający może zezwolić na przedłużenie Imprezy za dodatkową opłatą ustaloną przez Klienta i Zarządzającego, pod warunkiem, że nie wpłynie to negatywnie na organizację innych Imprez zaplanowanych w tym dniu.

§5 Ogólne zasady Imprezy

 

 1. W czasie Imprezy AIRO ACTIVE PARK pozostaje dostępne także dla innych Klientów, jednakże zarezerwowana sala okolicznościowa pozostaje do wyłącznej dyspozycji Klienta i jego Gości.
 2. Dekoracje umieszczone w sali okolicznościowej stanowią własność Zarządzającego, za wyjątkiem balonów z helem kupionych przez Klienta. Zabrania się naruszania, przestawiania, niszczenia oraz zabierania dekoracji.
 3. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub zabrania elementów dekoracyjnych (przez Klienta lub jego Gości) Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z naprawą zaistniałych szkód lub zapłaty kwoty odpowiadającej wartości uszkodzonego lub utraconego mienia.


§6 Uczestnicy Imprezy

 

 1. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę Rodzica lub Opiekuna na przebywanie na terenie AIRO ACTIVE PARK udzieloną na formularzu zgody obowiązującym w AIRO ACTIVE PARK.
 2. Personel nie świadczy opieki nad osobami niepełnoletnimi.
 3. Minimalna liczba Gości wynosi 10 osób, maksymalna liczba Gości może zostać ustalona w trakcie dokonywania rezerwacji.
 4. Ostateczną liczbę Gości należy podać pocztą elektroniczną najpóźniej 24 godziny przed datą Imprezy. W przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem wiążąca będzie treść formularza lub korespondencji mailowej.
 5. W przypadku, gdy rzeczywista liczba Gości jest mniejsza niż zadeklarowana liczba Gości, Klient zobowiązany jest zapłacić za pakiet dla zadeklarowanej liczby Gości.
 6. W przypadku, gdy rzeczywista liczba Gości jest większa od liczby zadeklarowanej przez Klienta, Klient zobowiązany jest dopłacić za każdą kolejną osobę, zgodnie z cennikiem podanym w Formularzu.


§7 Tort, poczęstunek i napoje

 

 1. Poczęstunek i napoje dla Gości zapewnia, w ramach wybranej przez Klienta oferty, Zarządzający.
 2. Zastawa przygotowania jest dla zadeklarowanej liczby Gości. W przypadku chęci zwiększenia ilości zastawy obowiązuje dopłata według cennika. Przekąski przygotowane są dla zadeklarowanej liczby Gości. W przypadku chęci zwiększenia ilości pozycji przekąsek i napojów obowiązuje dopłata według cennika.
 3. Klient może za dodatkową dopłatą określoną w cenniku dostarczyć własny tort.
 4. Zabrania się wnoszenia i spożywania szampanów bezalkoholowych, własnych napojów i jedzenia na Imprezę. Wniesienie własnych napojów lub jedzenia dopuszczalne jest jedynie w przypadku gdy wymaga tego sytuacja zdrowotna lub wiek Klienta lub któregoś z Gości, po uprzednim uzgodnieniu z kierownikiem lub managerem AIRO ACTIVE PARK.


§8 Odpowiedzialność

 

 1. Klient oraz Rodzice lub Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób niepełnoletnich.
 2. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w sali okolicznościowej.


§9 Płatności

 

 1. Rozliczenie Imprezy następuje na podstawie Formularza oraz przy uwzględnieniu cen dodatkowo wykonanych usług, atrakcji lub świadczeń.
 2. W rozliczeniu uwzględniane są wszystkie usługi, atrakcje lub świadczenia dodatkowe zamówione przez Klienta i zrealizowane przez Zarządzającego, niezależnie od tego czy zostały w pełni wykorzystane.
 3. Płatność całkowitą, pomniejszoną o wpłacony wcześniej zadatek, Klient reguluje po zakończeniu Imprezy gotówką lub kartą płatniczą w recepcji AIRO ACTIVE PARK.