REGULAMIN AIRO ACTIVE PARK

 

Park Trampolin AIRO ACTIVE PARK („Airo Active Park”) jest miejscem fantastycznej zabawy, zdrowej aktywności fizycznej, jak również doświadczania niezapomnianych wrażeń z domieszką adrenaliny. Ostrzegamy jednak, że skakanie na trampolinach może być niebezpieczne. Bezpieczeństwo naszych Klientów jest dla nas priorytetem, dlatego też przed wejściem do Airo Active Park każdy Klient ma możliwość zapoznania się z przygotowanym przez nas filmem instruktażowym, jak również skorzystania z grupowej rozgrzewki prowadzonej przez profesjonalistów. Nad bezpieczeństwem w Airo Active Park czuwa wykwalifikowana kadra instruktorów, zaś pierwszej pomocy medycznej udziela ratownik. Przestrzeganie niniejszego Regulaminu stanowi niezbędny warunek zapewnienia bezpiecznej i niezapomnianej aktywności, dlatego każdy Klient bezwzględnie powinien zapoznać się z jego treścią i stosować się do jego zapisów.

§ 1
Informacje ogólne

1. Podmiotem prowadzącym Airo Active Park jest Fun Lab spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łopuszańska 22, 02 – 220 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000633427, NIP: 5223070000, REGON: 365242230, o kapitale zakładowym 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych), zwany „Zarządzającym”.
2. Zarządzający świadczy na rzecz Klientów usługi obejmujące odpłatne udostępnienie Airo Active Park do korzystania zgodnie z jego przeznaczeniem.
3. Niniejszy Regulamin reguluje zasady obowiązujące wszystkie osoby przebywające na terenie Airo Active Park, zwane ”Klientami”. Klientami są Osoby Dorosłe, Dzieci (osoby małoletnie), Rodzice, Opiekunowie (osoby pełnoletnie).
4. Warunkiem korzystania z Airo Active Park jest indywidualne, pisemne lub elektroniczne zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu. Postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być uzupełniane treścią innych regulaminów, z którymi Klient ma obowiązek się zapoznać, w szczególności treścią instrukcji i zasad korzystania z poszczególnych atrakcji lub stref znajdujących się na terenie Airo Active Park. W przypadku wprowadzenia regulaminów szczegółowych postanowienia niniejszego Regulaminu pozostają w mocy i nadal są wiążące. Treść Regulaminu dostępna jest w recepcji Airo Active Park oraz na www.airo.fun.
5. Pracownicy Airo Active Park ubrani są w służbowy uniform z logiem AIRO.

§ 2
Zasady Płatności

1. Korzystanie z Airo Active Park jest odpłatne. Wysokość opłat za bilet wstępu określona jest
w Cenniku Airo Active Park, zwanym dalej „Cennikiem”.
2. Cennik dostępny jest w recepcji Airo Active Park oraz na www.airo.fun.
3. Zakup biletów może być dokonany poprzez system dostępny on-line na stronie www.airo.fun (zgodnie z procedurą określoną w Regulaminie płatności elektronicznych AIRO) lub w recepcji Airo Active Park, pod warunkiem dostępności miejsc na wybraną godzinę.
4. Istnieje możliwość kupienia karnetów przypisanych do Konta Klienta, uprawniających do wielokrotnego wejścia do Airo Active Park, zgodnie z Cennikiem. Karnety są imienne. Okres ważności Karnetu rozpoczyna się od dnia zakupu. Sprzedaż prowadzona jest on-line w kioskach oraz w recepcji Airo Active Park. W przypadku niewykorzystania Karnetu nie zwraca się całości, ani części ceny.
5. Ze względów bezpieczeństwa i z uwagi na komfort naszych Klientów liczba osób mogących jednocześnie korzystać z Airo Active Park jest ograniczona. W przypadku osiągnięcia limitu Klientów sprzedaż biletów zostanie wstrzymana.
6. Warunkiem koniecznym i niezbędnym, umożliwiającym zakup biletu wstępu, jest posiadanie specjalnego konta (zwanego „Kontem Klienta”). Konto Klienta można założyć zdalnie poprzez www.airo.fun lub podczas pobytu w Airo Active Park na urządzeniu mobilnym znajdującym się przy recepcji.
7. Zmiany danych zapisanych na Koncie Klienta może dokonać jedynie Personel Airo Active Park na prośbę Klienta.
8. Po dokonaniu zakupu za pośrednictwem systemu online Klient otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem transakcji, zawie¬rającą datę i godzinę wykupionego wejścia.
9. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za niezłożenie zamówienia lub niedostarczenie potwierdzenia zamówienia, niemożność dokonania zapłaty ceny spowodowane błędnym lub niedokładnym podaniem danych przez Klienta, problemami z siecią Internet lub innymi okolicznościami, na które Zarządzający nie miał wpływu.
10. Zarządzający wystawia oraz przesyła faktury elektroniczne. Prośby o faktury można składać osobiście lub korespondencyjnie w siedzibie Zarządzającego albo elektronicznie.
11. Zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, gdyż prawo to nie ma zastosowania w odniesieniu do umów o świadczenie usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi lub sportowymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

§ 3
Bilety

1. Bilet zapisywany jest na elektronicznej bransoletce RFID, zwanej „Bransoletką”.
2. Bilet uprawnia do pobytu w Airo Active Park w określonej jednostce czasu wykupionej przez Klienta.
3. Istnieje możliwość zapisania kilku biletów na jednej Bransoletce.
4. Bransoletka jest przypisywana do indywidualnego Klienta. Po zakończeniu korzystania z Airo Active Park Klient zobowiązany jest do zwrotu Bransoletki do tzw. „wrzutni”. Zabrania się udostępniania lub przekazywania Bransoletki innym Klientom lub osobom trzecim.
5. Za zgubienie, uszkodzenie lub zniszczenie Bransoletki naliczona zostanie opłata w wysokości 50 zł.
6. W przypadku niewykorzystania biletu, jak również niewykorzystania opłaconego czasu, nie przysługuje zwrot całości, ani części ceny biletu.

§ 4
Zasady wejścia na teren Active Park

1. Wejście rozpoczyna się o pełnej godzinie od obowiązkowej odprawy bezpieczeństwa, jej odbycie jest warunkiem bezpiecznego korzystania z Airo Active Park. Klient, który wykupił wstęp na większą ilość godzin następujących po sobie w danym dniu zobowiązany jest uczestniczyć w odprawie bezpieczeństwa jedynie raz, przed rozpoczęciem korzystania z Airo Active Park.
2. Klient, który nie stawi się lub spóźni się na odprawę bezpieczeństwa obowiązany jest samodzielnie zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa.
3. Airo Active Park przeznaczony jest dla Dzieci powyżej 4 roku życia oraz dla Dorosłych.
4. Dziecko może korzystać z atrakcji Airo Active Park wyłącznie po udzieleniu pisemnej zgody przez Rodzica lub Opiekuna. Zgoda może być udzielona jedynie na formularzu udostępnionym przez Airo Active Park i musi być podpisana przez Rodzica lub Opiekuna Dziecka. Formularz Zgody musi zostać wypełniony każdorazowo przy zakupie biletu, o ile Formularz Zgody nie został wcześniej przypisany do Konta Klienta. Zgoda niepełna lub nieczytelna lub niezawierająca podpisu Rodzica lub Opiekuna jest nieważna i nie będzie przyjmowana przez Personel.
5. Dzieci, które nie ukończyły 7 lat mogą korzystać z Airo Active Park wyłącznie z osobistą asystą Rodzica lub Opiekuna, którzy są obecni wraz z Dzieckiem podczas ćwiczeń na trampolinach. W takim przypadku konieczny jest zakup biletu jedynie dla Dziecka, bilet ten obejmuje także prawo wstępu dla jednego Rodzica lub Opiekuna. W przypadku przebywania na terenie Airo Active Park Rodzica lub Opiekuna sprawującego opiekę nad większą liczbą Dzieci, nie wymaga się dodatkowych opiekunów, jednakże Rodzic lub Opiekun, pod którego pieczą Dzieci pozostają jest zobowiązany do sprawowania nad nimi ciągłego, samodzielnego nadzoru.
6. Dzieci, które ukończyły 7 lat i nie ukończyły 13 lat mogą korzystać z Airo Active Park pod opieką Rodzica lub Opiekuna, którzy zobowiązani są do ciągłej obecności na terenie AIRO. Rodzic lub Opiekun nie ma obowiązku zakupu biletu, jednakże w przypadku chęci skorzystania z atrakcji Airo Active Park, konieczny jest zakup oddzielnego biletu
7. Dzieci, które ukończyły 13 lat mogą korzystać z Airo Active Park pod opieką Rodzica lub Opiekuna albo samodzielnie.
8. Pod opieką jednego Rodzica lub Opiekuna może jednocześnie przebywać na terenie Airo Active Park maksymalnie piętnaścioro (15) Dzieci.
9. Określenie wieku Dziecka nastąpi w oparciu o datę urodzin ustaloną zgodnie z oświadczeniem Rodzica lub Opiekuna, zaś w razie powzięcia przez Personel wątpliwości, co do prawdziwości oświadczenia, na podstawie dowodu osobistego, paszportu lub innego okazanego dokumentu.
10. Zarządzający, ani Personel nie świadczą indywidualnej opieki nad Dziećmi przebywającymi na terenie Airo Active Park.
11. Rodzic lub Opiekun zobowiązany jest do zapoznania Dziecka z informacjami zawartymi w niniejszym Regulaminie.
12. Przed wejściem na teren Airo Active Park Klienci zobowiązani są zostawić odzież wierzchnią, obuwie, plecaki, torby oraz inne przedmioty, których wniesienie na teren Airo Active Park jest niedozwolone. Zabrania się pozostawiania w szafkach rzeczy wartościowych.
13. Zarządzający zastrzega prawo do odmowy wstępu na teren Airo Active Park według własnego uznania, bez konieczności podania przyczyny i bez jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zarządzającego.

§ 5
Ogólne zasady korzystania z Airo Active Park

1. Każdy Klient samodzielnie oraz na własną odpowiedzialność podejmuje decyzję o korzystaniu z atrakcji oferowanych w Airo Active Park uwzględniając swoje możliwości, umiejętności i stan zdrowia oraz wynikające z nich ograniczenia i zagrożenia, w szczególności mając na uwadze ryzyko powstania urazów i kontuzji. W przypadku Dzieci ww. decyzję podejmuje Rodzic lub Opiekun.
2. Osoby z jakimikolwiek problemami zdrowotnymi, u których wysiłek fizyczny może choćby potencjalnie zagrażać ich życiu lub zdrowiu, z uwagi na swoje bezpieczeństwo nie powinny korzystać z atrakcji Airo Active Park.
3. Wejście na strefę trampolin dopuszczone jest jedynie w skarpetach z antypoślizgową powłoką. Wchodzenie w butach jest bezwzględnie zakazane. Skarpety antypoślizgowe można kupić w recepcji Airo Active Park.
4. Korzystanie z atrakcji Airo Active Park dozwolone jest w ubraniu sportowym z opróżnionymi kieszeniami, bez żadnych ostrych oraz luźnych elementów mogących sprawiać problemy lub stwarzać niebezpieczeństwo podczas aktywności ruchowej oraz ze spiętymi włosami.
5. W czasie korzystania z Airo Active Park należy bezwzględnie stosować się do zaleceń i instrukcji udzielanych przez Personel Airo Active Park. Osoby niestosujące się do tych zaleceń, a także osoby naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu, regulaminów szczegółowych lub zakłócające porządek mogą zostać wyproszone z Airo Active Park bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów i jakiegokolwiek odszkodowania z tego tytułu.
6. Zabrania się korzystania z Airo Active Park niezgodnie z jego przeznaczeniem.
7. Dozwolone jest wnoszenie na teren Airo Active Park napojów bezalkoholowych oraz przechowywanie i spożywanie ich w miejscach dozwolonych.
8. Na terenie Airo Active Park istnieje bezwzględny zakaz:
a) wnoszenia i spożywania jedzenia,
b) wnoszenia i spożywania wszelkiego rodzaju napojów alkoholowych,
c) palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych,
d) nieobyczajnego zachowania, używania wulgarnych i obraźliwych słów,
e) wprowadzania zwierząt,
f) wnoszenia i korzystania ze sprzętu sportowego lub innych przedmiotów niezaakceptowanych przez Personel,
g) wnoszenia lub posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, narkotyków, środków odurzających oraz wszelkich przedmiotów mogących spowodować zagrożenie dla życia lub zdrowia osób przebywających na terenie Airo Active Park.
9. Klienci noszący okulary bądź soczewki kontaktowe powinni zachować szczególne środki ostrożności.
10. Wchodzenie na strefy i atrakcje znajdujące się w Airo Active Park oraz wychodzenie z nich może odbywać się tylko w miejscach do tego przystosowanych.
11. Osoby agresywne, niszczące elementy wyposażenia lub zakłócające korzystanie przez inne osoby z atrakcji Airo Active Park będą wypraszane. W takim wypadku nie należy się zwrot opłaty za bilet. Klient zobowiązany będzie do pokrycia kosztów zniszczeń lub uszkodzeń.
12. Niedozwolone jest przebywanie na terenie Airo Active Park lub korzystanie z infrastruktury obiektu przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W przypadku stwierdzenia przez Personel u danej osoby stanu wskazującego na spożycie alkoholu, bądź innego środka odurzającego, osoba taka zostanie wyproszona.
13. Każdy Klient ma obowiązek niezwłocznego zgłaszania Personelowi Airo Active Park wszelkich naruszeń Regulaminu i innych niebezpiecznych zachowań pozostałych Klientów.
14. Informację o wypadku mającym miejsce na terenie Airo Active Park, jak również potrzebę udzielenia pierwszej pomocy można zgłaszać do każdego pracownika Airo Active Park. W takim wypadku Personel niezwłocznie udzieli pierwszej pomocy przedmedycznej, wezwie ratownika oraz w razie potrzeby wezwie pomoc medyczną.

§ 6
Zasady bezpiecznego wykonywania ćwiczeń

1. Klienci mogą zacząć swobodnie korzystać z trampolin po zakończeniu rozgrzewki.
2. Każdorazowo aktywność związaną z użytkowaniem trampolin należy rozpocząć od wykonania rozgrzewki. Rozgrzewka powinna obejmować ćwiczenia aktywizujące wszystkie stawy oraz grupy mięśniowe. Na początku każdej sesji treningowej Personel Airo Active Park prowadzi rozgrzewkę. Każda osoba powinna wziąć w niej udział w celu przygotowania organizmu do wysiłku fizycznego.
3. Na trampolinach należy wybijać się tylko ze środka pola części siatkowej, zawsze obunóż, na lekko ugiętych w kolanach nogach. Lądować należy także obunóż na nogach lekko ugiętych w kolanach, ustawionych w pozycji neutralnej, czyli stopy na szerokość bioder. Ręce powinny pracować tak, by pomagały w utrzymaniu pionowej pozycji ciała i równowagi.
4. Podczas skakania należy cały czas utrzymywać skupienie, napięcie mięśni brzucha oraz pracować nad utrzymaniem balansu ciała, tak by każdy podskok i lądowanie było w pełni świadome i kontrolowane. Należy unikać upadków na głowę, szyję, kark ramiona, łokcie, proste ręce, proste nogi.
5. Podczas skakania na jednej trampolinie może przebywać tylko jedna osoba, chyba że Personel zdecyduje inaczej.
6. W celu przemieszczenia się z trampoliny na inną trampolinę lub w celu dostania się na inną część Airo Active Park, należy zachować ostrożność, obserwować inne osoby, zachowywać bezpieczny dystans, poruszać się ostrożnie po matach ułożonych pomiędzy trampolinami.
7. Zakazane jest wchodzenie, wskakiwanie, przebieganie przez trampoliny, na których znajdują się inne osoby.
8. Zabrania się :
a. wykonywania niebezpiecznych ewolucji bez asysty Personelu,
b. wchodzenia na strefy Air Bag, Wieża, Trapez, Wall Run, Twister, Half Pipe bez pozwolenia Personelu Airo Active Park lub pod jego nieobecność,
c. siedzenia i skakania po matach pomiędzy trampolinami i po ich bokach,
d. siedzenia na matach zabezpieczających elementy konstrukcyjne,
e. wskakiwania w siatki zabezpieczające,
f. wykonywania ewolucji nad elementami znajdującymi się pomiędzy trampolinami bez asysty trenera (maty, elementy łączące, sprężyny),
g. jedzenia, picia napojów, żucia gum w strefie trampolin,
h. kładzenia jakichkolwiek przedmiotów na matach oraz materacach pomiędzy trampolinami, jak również na reszcie powierzchni zwanej strefą trampolin,
i. biegania w całej strefie trampolin.
9. Sygnał gwizdka zobowiązuje Klienta do natychmiastowego zaprzestania aktywności, nawiązania komunikacji z Personelem oraz dostosowania się do jego zaleceń.
10. Po komunikacie o zakończeniu danej jednostki należy niezwłocznie, przy zachowaniu ostrożności, opuścić strefę trampolin.
11. Zaleca się szczególną ostrożność podczas opuszczania strefy trampolin, aby nie stwarzać niebezpieczeństwa dla innych osób korzystających.

§ 7
Zasady korzystania ze ścianek wspinaczkowych

1. Na ściankach wspinaczkowych samodzielnie mogą wspinać się osoby, które ukończyły 18 lat.
2. Dzieci do ukończenia 8 lat mogą przebywać na terenie ścianki wspinaczkowej wyłącznie pod opieką Rodzica lub Opiekuna odpowiedzialnego za wpinanie autoasekuracji lub w ramach zajęć prowadzonych przez Personel Airo Acitve Park.
3. Korzystanie ze ścianek wspinaczkowych możliwe jest wyłącznie za zezwoleniem i przy asyście trenera.
4. Każdy Klient przed rozpoczęciem wspinania musi każdorazowo uzyskać sprawdzenie wpięcia autoasekuracji przez Personel Airo Active Park.
5. Przed rozpoczęciem wspinania należy każdorazowo sprawdzić czy urządzenie zwija linę.
6. Wspinanie się jest dozwolone w antypoślizgowych skarpetach lub w krytym, sportowym obuwiu z miękką podeszwą.
7. Wspinanie się jest dozwolone wyłącznie przy użyciu sprzętu udostępnionego przez Airo Active Park.
8. Ilość osób mogących jednocześnie się wspinać jest ograniczona. O ilości osób dopuszczonych jednorazowo do korzystania z atrakcji decyduje Personel Airo Active Park.


§ 8
Zasady korzystania z Torów Ninja

Tory Ninja to różnorodne przeszkody zawieszone w powietrzu nad basenem z gąbkami. Z atrakcji tej można korzystać mierząc czas pokonania przeszkód poprzez zintegrowany system odmierzania czasu.

1. Podczas wchodzenia i schodzenia z przeszkód należy zachować szczególną ostrożność.
2. Pokonując przeszkody należy uważać na innych korzystających z toru.
3. Nie należy wchodzić na przeszkodę z której korzysta inna osoba.
4. Przed wejściem na daną przeszkodę należy upewnić się, że na obszarze lądowania, w znajdującej się pod nią poduszką powietrzną, nie ma innych osób korzystających z toru.
5. Zakazuje się odpoczywania, leżenia i dłuższego przebywania na poduszce powietrznej, którą należy opuścić niezwłocznie po upadku z przeszkody.
 

§ 9
Zasady korzystania z Twistera

Twister to urządzenie sterowane przez Personel Airo Active Park. Twister jest elementem kręcącym się na którym zamontowane są dwa ramiona, będące przeszkodami dla uczestników tej atrakcji.

1. Z Twistera mogą korzystać osoby, które mają minimum 135 cm wzrostu.
2. Z atrakcji Twister jednocześnie może korzystać maksymalnie osiem osób.
3. Na urządzenie można wchodzić tylko po wyraźnym komunikacie Personelu.
4. Personel może wyznaczyć Klientowi miejsce do korzystania z atrakcji.
5. Po ”zbiciu” i wyraźnym komunikacie Personelu obsługującego urządzenie, należy je niezwłocznie opuścić.
6. Urządzenie może obsługiwać wyłącznie Personel Airo Active Park. Zabronione jest obsługiwanie panelu sterowania przez Klientów.

§ 10
Zasady korzystania z Trapezu

Trapez to drążek zawieszony na wysokości, pod którym znajduje się basen z gąbkami umożliwiający bezpieczny zeskok.

1. Z Trapezu mogą korzystać osoby, które ukończyły 10 lat.
2. W tym samym czasie z Trapezu może korzystać tylko jedna osoba .
3. Na urządzenie można wchodzić tylko po wyraźnym komunikacie Personelu.
4. Zeskok z Trapezu do basenu z gąbkami powinien odbywać się na ugięte nogi lub na plecy. Zabrania się zeskoku na głowę, kark, brzuch, twarz, ręce gdyż grozi to kontuzją.
5. Po zeskoku należy niezwłocznie opuścić basen z gąbkami, aby zwolnić miejsce lądowania dla kolejnej osoby.

§ 11
Odpowiedzialność

1. Korzystanie z Airo Active Park wiąże się z ryzykiem powstania urazów lub uszkodzeń ciała oraz mienia. Klienci korzystają z infrastruktury Airo Active Park na własną odpowiedzialność lub odpowiedzialność Rodzica lub Opiekuna. W szczególności osoby, które mają jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne oraz osoby niepełnosprawne korzystają z obiektu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
2. Zarządzający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody Klientów, w tym zwłaszcza urazy lub uszkodzenia ciała oraz mienia, jak również za ich skutki.
3. Zarządzający nie odpowiada za wszelkie szkody powstałe wskutek korzystania z infrastruktury obiektu niezgodnie z regulaminami, wskazaniami i poleceniami Personelu, czy też z wyłącznej winy Klientów obiektu.
4. Zarządzający, ani Personel nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za rzeczy zgubione, zniszczone lub pozostawione na terenie obiektu, jak również w jego otoczeniu.
5. Zarządzający, ani Personel nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni.
6. Rodzice lub Opiekunowie w ramach obowiązku nadzoru odpowiadają za wszelkie szkody przez nich spowodowane, jak również spowodowane przez Dzieci pozostające pod ich opieką.
7. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Airo Active Park będące skutkiem siły wyższej lub wywołane okolicznościami niezależnymi od Zarządzającego.
8. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za niezapoznanie się przez Klientów z niniejszym Regulaminem oraz regulaminami szczegółowymi.

§ 12
Monitoring i Ochrona Danych Osobowych

1. Airo Active Park jest monitorowane. Obraz z kamer jest rejestrowany dla zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa i jedynie w tym celu przetwarzane są dane osobowe Klientów tj. ich wizerunek.
2. Klienci Airo Active Park wchodząc na jej teren wyrażają zgodę na rejestrację ich wizerunku podczas pobytu na terenie Airo Active Park.
3. Administratorem danych osobowych jest Fun Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 22, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000633427, kapitał zakładowy 100.000 zł, NIP: 5223070000.
4. Dane osobowe Klientów, o których mowa w niniejszym paragrafie, przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa w Airo Active Park na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”).
5. Dane osobowe Klientów, o których mowa w niniejszym paragrafie, będą przechowywane przez okres 14 dni lub przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.
6. Dane osobowe Klientów, o których mowa w niniejszym paragrafie, nie będą udostępnione podmiotom trzecim w celu przetwarzania.
7. Klienci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz w zależności od praw przysługujących im na mocy RODO - prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.
8. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).
9. Podane dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
10. Klientom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO.
11. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych i przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku Klientów przez osoby trzecie w związku
z rejestrowaniem lub upublicznianiem (np. w mediach społecznościowych) wizerunku Klientów przez te osoby.

§ 13
Zasady uzupełniające

1. Pozostawienie pojazdu na parkingu zewnętrznym odbywa się na wyłączne ryzyko i wyłączną odpowiedzialność Klientów. Korzystanie z parkingu nie jest równoznaczne z zawarciem z Zarządzającym umowy przechowania. Zarządzający nie odpowiada za jakiekolwiek szkody wyrządzone w pozostawionych pojazdach.
2. Zarządzający zastrzega prawo do rezerwacji całego Airo Active Park lub jego poszczególnych części na specjalne wydarzenia.
3. Reklamacje na usługi świadczone przez Airo Active Park, rozpatruje Zarządzający w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia. Zgłoszenie reklamacyjne Klient może złożyć osobiście w recepcji lub przesłać na adres siedziby Zarządzającego. Zgłoszenie reklamacyjne może zostać złożone jedynie na formularzu dostępnym w recepcji Airo Active Park oraz na www.airo.fun.
4. Reklamacje dotyczące płatności elektronicznych rozpatruje zarządzający serwisem www.przelewy24.pl.
5. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie lub regulaminach szczegółowych należy zwracać się do Personelu Airo Active Park.
6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
7. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z umowy zawartej pomiędzy Zarządzającym a Klientem jest właściwy rzeczowo Sąd w Warszawie.
8. Wszelkie dodatkowe informacje zamieszczane są na stronie internetowej www.airo.fun.


Dziękujemy za przestrzeganie regulaminu!